Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
IKE - Korzystne oszczędzanie z ulgą podatkową!

Indywidualne konto emerytalne

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO


Dla  kogo  IKE?

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może oszczędzać każdy, kto spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ukończył 18 lat
 • nie gromadzi oszczędności na IKE prowadzonym przez inną instytucję lub zdecyduje się przenieść środki w formie wypłaty transferowej z dotychczasowego IKE
 • nie dokonał wypłaty środków z IKE dla której zastosowanie miała ulga podatkowa

Co zyskujesz z Indywidualnym Kontem Emerytalnym? 

Zamów rozmowę z doradcą

 Indywidualne  Konta  Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne to produkty dostępne w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Ich najważniejsze cechy to:

 

Liczba IKE jakie można posiadać

1 (wyłącznie jako konto indywidualne) możliwe jest jednoczesne posiadanie IKZE i IKE

 

 

Roczny limit wpłat na IKE

3-krotność średniego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia
  Korzyść podatkowa

Zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych

 
  Warunek otrzymania korzyści podatkowej

Podatek od zysków kapitałowych nie jest naliczany, w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków w momencie wnioskowania o wypłatę środków:

1. ukończenie 60 lat (lub 55 i posiadanie uprawnień emerytalnych)

2. dokonanie wpłat na IKE w min. 5 dowolnych latach kalendarzowych (lub połowa wartości wpłat została dokonana nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę). Wskazane okresy są skrócone do 3 lat (dla urodzonych do 31.12.1945) i 4 lat (dla urodzonych do 31.12.1948). 

 
  Możliwość przedterminowego wycofania środków

TAK

Część lub całość środków (skutkuje koniecznością uwzględnienia wypłaty w rocznym zeznaniu PIT jako dochodu z innych źródeł, a także naliczeniem opłaty, jeśli zwrot następuje przed upływem 12 m-cy od zawarcia umowy)

 
  Dziedziczenie środków z IKE

TAK

Zgromadzone środki są wypłacane bez podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn osobie (osobom) wskazanej przez oszczędzającego, a w razie jej braku – spadkobiercom oszczędzającego.

 

Na IKE można przenieść środki zgromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  AUTOMATYCZNA

 • Skonstruowana w oparciu o 3 subfundusze, inwestujące w szczególności w instrumenty pieniężne, obligacje i akcje
 • Udział subfunduszu inwestującego w akcje zmniejsza się z każdym rokiem oszczędzania, a kapitał przekierowywany jest do subfunduszy o niższym profilu ryzyka inwestycyjnego i mniejszej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa – zgodnie z tabelą alokacji stanowiącą załącznik do regulaminu IKE
 • Realokacja dokonywana jest co roku bez konieczności składania zlecenia przez uczestnika
 • Uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie zmienić Alokację Automatyczną na Alokację Indywidualną

 

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  INDYWIDUALNA 


 

 • Uczestnik samodzielnie określa w jakie subfundusze i w jakich proporcjach będą inwestowane jego środki
 • BNP Paribas FIO oferuje siedem subfunduszy umożliwiających inwestowanie m. in. w polskie i zagraniczne akcje, obligacje i instrumenty pieniężne. Charakterystyka subfunduszy jest dostępna na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl/fundusze-otwarte.html
 • Uczestnik może w każdej chwili dokonać bezpłatnie zmiany subfunduszy, w które inwestowane są jego środki, a także zmienić Alokację Indywidualną na Alokację Automatyczną

 

Opłaty pobierane w IKE  BNP Paribas FIO

 

Opłata za otwarcie IKE 0 PLN
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za zmianę alokacji 0 PLN
Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy 200 PLN
Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy 0 PLN
Opłata za zarządzanie Od 1% do 2,5% w skali roku 

 

Szczegółowa informacja o opłatach pobieranych w produktach znajduje się w „Tabeli Opłat (Dotyczy Indywidualnego Konta Emerytalnego w funduszu BNP Paribas FIO”.

Ważne informacje  

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co cechować się dużą zmiennością. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie są objęte gwarancjami  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kategorie ryzyk związanych z inwestycją w subfundusze BNP Paribas FIO:

 • Ryzyko kredytowe - wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz
 • Ryzyko kontrahenta
 • Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Kluczowych Informacjach dla Inwestora dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.tfi.bnpparibas.pl.

Codzienna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu dostępna jest na powyższej stronie internetowej oraz w oddziałach Banku. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

W przypadku gdy IKE jest otwierane na rzecz małoletniego, ocenę adekwatności w jego imieniu wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

Jak założyć IKE?

Produkt dostępny w wybranych oddziałach Banku BNP Paribas

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKE
 
Regulamin IKE
 
Umowa IKE

Warunki otwarcia IKE są określone w „Umowie IKE (umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w funduszu BNP Paribas FIO )” oraz Regulaminie prowadzenia IKE - czyli „Indywidualnych Kont Emerytalnych w funduszu BNP Paribas FIO ”. Propozycja kierowana jest do osób z pozytywnym wynikiem oceny adekwatności wybranego Subfunduszu w ramach ankiety MIFID. Okres wpłat na IKE niezbędny do otrzymania korzyści podatkowej w postaci zwolnienia osiągniętego zysku z podatku od zysków kapitałowych, w zależności od wieku Oszczędzającego, wynosi minimum 3 lata, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2016 poz. 1776z późn. zm.). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia, Towarzystwo może pobrać opłatę w wysokości 200 zł. Z aktywów Subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand