Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia

Telefony stacjonarne

801 321 123

+48 22 134 00 00

Połączenia krajowe i z zagraniczne

+48 500 990 500

Połączenia komórkowe

(Infolinia czynna 24/7. Koszt połączenia wg stawki operatora)

IKE - Korzystne oszczędzanie z ulgą podatkową!

Indywidualne konto emerytalne

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Indywidualne Konto Emerytalne BNP Paribas FIO


Dla  kogo  IKE?

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może oszczędzać każdy, kto spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ukończył 18 lat
 • nie gromadzi oszczędności na IKE prowadzonym przez inną instytucję lub zdecyduje się przenieść środki w formie wypłaty transferowej z dotychczasowego IKE
 • nie dokonał wypłaty środków z IKE dla której zastosowanie miała ulga podatkowa

Co zyskujesz z Indywidualnym Kontem Emerytalnym? 

Zamów rozmowę z doradcą

 Indywidualne  Konta  Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne to produkty dostępne w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Ich najważniejsze cechy to:

 

Liczba IKE jakie można posiadać

1 (wyłącznie jako konto indywidualne) możliwe jest jednoczesne posiadanie IKZE i IKE

 

 

Roczny limit wpłat na IKE

3-krotność średniego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia
  Korzyść podatkowa

Zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych

 
  Warunek otrzymania korzyści podatkowej

Podatek od zysków kapitałowych nie jest naliczany, w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków w momencie wnioskowania o wypłatę środków:

1. ukończenie 60 lat (lub 55 i posiadanie uprawnień emerytalnych)

2. dokonanie wpłat na IKE w min. 5 dowolnych latach kalendarzowych (lub połowa wartości wpłat została dokonana nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę). Wskazane okresy są skrócone do 3 lat (dla urodzonych do 31.12.1945) i 4 lat (dla urodzonych do 31.12.1948). 

 
  Możliwość przedterminowego wycofania środków

TAK

Część lub całość środków (skutkuje koniecznością uwzględnienia wypłaty w rocznym zeznaniu PIT jako dochodu z innych źródeł, a także naliczeniem opłaty, jeśli zwrot następuje przed upływem 12 m-cy od zawarcia umowy)

 
  Dziedziczenie środków z IKE

TAK

Zgromadzone środki są wypłacane bez podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn osobie (osobom) wskazanej przez oszczędzającego, a w razie jej braku – spadkobiercom oszczędzającego.

 

Na IKE można przenieść środki zgromadzone w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  AUTOMATYCZNA

 • Skonstruowana w oparciu o 3 subfundusze, inwestujące w szczególności w instrumenty pieniężne, obligacje i akcje
 • Udział subfunduszu inwestującego w akcje zmniejsza się z każdym rokiem oszczędzania, a kapitał przekierowywany jest do subfunduszy o niższym profilu ryzyka inwestycyjnego i mniejszej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa – zgodnie z tabelą alokacji stanowiącą załącznik do regulaminu IKE
 • Realokacja dokonywana jest co roku bez konieczności składania zlecenia przez uczestnika
 • Uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie zmienić Alokację Automatyczną na Alokację Indywidualną

 

DOSTĘPNE ALOKACJE – ALOKACJA  INDYWIDUALNA 


 

 • Uczestnik samodzielnie określa w jakie subfundusze i w jakich proporcjach będą inwestowane jego środki
 • BNP Paribas FIO oferuje siedem subfunduszy umożliwiających inwestowanie m. in. w polskie i zagraniczne akcje, obligacje i instrumenty pieniężne. Charakterystyka subfunduszy jest dostępna na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl/fundusze-otwarte.html
 • Uczestnik może w każdej chwili dokonać bezpłatnie zmiany subfunduszy, w które inwestowane są jego środki, a także zmienić Alokację Indywidualną na Alokację Automatyczną

 

Opłaty pobierane w IKE  BNP Paribas FIO

 

Opłata za otwarcie IKE 100 PLN
Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa 0 PLN
Opłata za zmianę alokacji 0 PLN
Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy 200 PLN
Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy 0 PLN
Opłata za zarządzanie Od 1,00% do 3,80% w skali roku 

 

Szczegółowa informacja o opłatach pobieranych w produktach znajduje się w „Tabeli Opłat (Dotyczy Indywidualnego Konta Emerytalnego w funduszu BNP Paribas FIO”.

Ważne informacje  

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co cechować się dużą zmiennością. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie są objęte gwarancjami  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kategorie ryzyk związanych z inwestycją w subfundusze BNP Paribas FIO:

 • Ryzyko kredytowe - wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez Subfundusz
 • Ryzyko kontrahenta
 • Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrahentów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów

Wymagane przepisami prawa informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, dane finansowe, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa zawarte są w prospekcie informacyjnym BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Kluczowych Informacjach dla Inwestora dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.tfi.bnpparibas.pl.

Codzienna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu dostępna jest na powyższej stronie internetowej oraz w oddziałach Banku. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

W przypadku gdy IKE jest otwierane na rzecz małoletniego, ocenę adekwatności w jego imieniu wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

Jak założyć IKE?

Produkt dostępny w wybranych oddziałach Banku BNP Paribas

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKE
 
Regulamin IKE
 
Umowa IKE

Warunki otwarcia IKE są określone w „Umowie IKE (umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w funduszu BNP Paribas FIO )” oraz Regulaminie prowadzenia IKE - czyli „Indywidualnych Kont Emerytalnych w funduszu BNP Paribas FIO ”. Propozycja kierowana jest do osób z pozytywnym wynikiem oceny adekwatności wybranego Subfunduszu w ramach ankiety MIFID. Okres wpłat na IKE niezbędny do otrzymania korzyści podatkowej w postaci zwolnienia osiągniętego zysku z podatku od zysków kapitałowych, w zależności od wieku Oszczędzającego, wynosi minimum 3 lata, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2016 poz. 1776z późn. zm.). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia, Towarzystwo może pobrać opłatę w wysokości 200 zł. Z aktywów Subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń