,
 

Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

dla Mikro, Małych i Średnich Firm

Program Tarcza Finansowa PFR 1.0

finansowany i realizowany przez
Polski Fundusz Rozwoju SA

 

Uwaga! Trwa proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

 

 webinarium - zapis nagrania

 

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozliczanie i umarzanie subwencji dla dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 1. Etapy i terminy rozliczania subwencji: udostępnienie propozycji rozliczenia • złożenia oświadczenia o rozliczeniu (za pośrednictwem bankowości elektronicznej) • wydanie decyzji • harmonogram spłat
 2. Zasady umorzenia subwencji:  ustalanie stanu zatrudnienia • utrzymanie działalności gospodarczej • przykładowe wyliczenie kwoty subwencji do zwrotu • zasady zwrotu subwencji • wcześniejsza spłata subwencji lub spłata po terminie
 3. Warunki umorzenia subwencji w 100%: kody PKD, które uprawniają do skorzystania z całkowitego umorzenia subwencji • wymagany spadek przychodów
 4. Sytuacje, w których subwencja podlega zwrotowi w całości.
 5. Postępowanie wyjaśniające.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi – zadaj pytanie ekspertowi i uzyskaj odpowiedź.

Zapis webinarium dla Mikrofirm

 z 20 kwietnia 2021

Zapis webinarium dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

z 20 kwietnia 2021

Program Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm, czyli program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wsparcie polega na przekazaniu przedsiębiorcom subwencji bezzwrotnych do 75%.

     Kto może skorzystać z tarczy?

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020  r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • roczny obrót jego firmy nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro i nie jest mikrofirmą
 • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne

     Co zyskujesz?

Mikrofirma


Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach

Pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Mała i Średnia Firma


Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach

Pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

    Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

     Jaka jest wysokość wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Wsparcie finansowe w złotych

Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)

Skala spadku przychodów

Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<25% -50%

12 000

12 000

24 000

36 000

48 000

60 000

72 000

84 000

96 000

108 000

<50% - 75%

24 000

24 000

48 000

72 000

96 000

120 000

144 000

168 000

192 000

216 000

<75%-100%

36 000

36 000

72 000

108 000

144 000

180 000

216 000

252 000

288 000

324 000

 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019.
Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Spadek przychodów Kwota subwencji jako % przychodów
<0% - 25% 0%
<25% - 50% 4%
<50% - 75% 6%
<75% - 100% 8%

 

ROZLICZENIA  I  UMORZENIA  SUBWENCJI

 

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)?

 

Jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

Pamiętaj: Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku. Przeprowadzić go będzie mogła - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej w naszym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu. 

 

W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

 

Zapoznaj się z kolejnymi krokami

 • Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej przedstawimy Ci - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

  Pamiętaj: Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, będziesz mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

   

  Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

   

 • Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

  Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty. W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

   

 • Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:

  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  •  innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

  Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 

  Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. 

  Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

   

 • Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

 • Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

 • Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

  Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Ciebie od banku harmonogramem spłat.

   

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową;

   

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

  Pamiętaj: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;

   

  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:

  - PFR poinformuje Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy,

  - wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,

  - po ich wyjaśnieniu PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

  Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

   

  Uwaga! Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

  Ważne:

  W postępowaniu wyjaśniającym, będziesz mógł zwrócić się do PFR – za pośrednictwem banku - z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Ci w decyzji PFR. W takim przypadku będziesz jednak musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Musisz także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będziesz miał  10 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji.

Opisana powyżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię dotyczyła tylko, jeśli:

 • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości,
 • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
 • nie posiadasz aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej (nie posiadasz zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiłeś tej relacji oraz nie odnowiłeś tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymałeś subwencję finansową,  umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

 

Zapoznaj się Instrukcją składania wniosku o umorzenie subwencji w systemie GOonline Biznes. Więcej szczegółów. 

Dowiedz się więcej

 Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym " Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

 Odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

kontakt

Telefon

Mikrofirmy

+48 500 970 345

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-20:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Telefon

Małe i Średnie Firmy

22 548 29 26

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Telefon

Korporacje

22 548 29 30

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dowiedz się więcej o systemach bankowości internetowej