,
 

Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

dla Mikro, Małych i Średnich Firm

Program Tarcza Finansowa PFR

finansowany i realizowany przez
Polski Fundusz Rozwoju SA

 

Uwaga! 31 lipca 2020 roku upłynął termin składania wniosków.

 

Program Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm, czyli program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0. Wsparcie polega na przekazaniu przedsiębiorcom subwencji bezzwrotnych do 75%.

Bank BNP Paribas jako partner programu PFR udostępnił swoim Klientom możliwość składania wniosków o finansowanie przez bankowość internetową do 31 lipca br. 

Uwaga! 31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.
W związku z tym informujemy, że:
- do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
- do 30 września 2020 roku przyjmowane będą odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
- do 16 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

     Jak złożyć wniosek odwoławczy?

Informacja na temat  procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Odwołania mogą być składane drogą elektroniczną poprzez formularz w systemie bankowości internetowej - GOonline i BiznesPl@net. Przedsiębiorca może złożyć odwołanie nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w Banku.

Zapoznaj się z procesem składania wniosku odwoławczego:

Proces składania wniosku odwoławczego w systemie GOonline

Proces składania wniosku odwoławczego w systemie BiznesPl@net


Instrukcja składania wniosku odwoławczego została umieszczona tutaj.

Proszę wybrać system, z którego korzysta Państwa firma:

GOonline

Zaloguj się do bankowości internetowej,
przełącz na profil firmowy

i wypełnij wniosek

 

Złóż wniosek odwoławczy

BiznesPl@net

Zaloguj się, w module „Inne” przejdź do zakładki „Umowy i nowe wnioski”. Następnie w panelu „Wnioski” wybierz przycisk „Nowy Wniosek” oraz
„Odwołanie - Subwencja PFR”

Złóż wniosek odwoławczy

     Kto może skorzystać z tarczy?

 • Mikrofirmy (od 1 do 9 pracowników)

 • Małe i Średnie Firmy (do 249 pracowników)

Mikrofirmy (od 1 do 9 pracowników)

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020  r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne

Małe i Średnie Firmy (do 249 pracowników)

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • roczny obrót jego firmy nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro i nie jest mikrofirmą
 • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne

     Co zyskujesz?

Mikrofirma


Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach

Pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Mała i Średnia Firma


Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach

Pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

    Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

     Jaka jest wysokość wsparcia finansowego?

 • Mikrofirmy (od 1 do 9 pracowników)

 • Małe i Średnie Firmy (do 249 pracowników)

Mikrofirmy (od 1 do 9 pracowników)

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Wsparcie finansowe w złotych

Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)

Skala spadku przychodów

Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<25% -50%

12 000

12 000

24 000

36 000

48 000

60 000

72 000

84 000

96 000

108 000

<50% - 75%

24 000

24 000

48 000

72 000

96 000

120 000

144 000

168 000

192 000

216 000

<75%-100%

36 000

36 000

72 000

108 000

144 000

180 000

216 000

252 000

288 000

324 000

 

Małe i Średnie Firmy (do 249 pracowników)

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019.
Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Spadek przychodów Kwota subwencji jako % przychodów
<0% - 25% 0%
<25% - 50% 4%
<50% - 75% 6%
<75% - 100% 8%

 

    Oświadczenia i pełnomocnictwa

Obowiązkiem beneficjenta Programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm jest dostarczenie dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były uprawnione lub umocowane do reprezentowania Beneficjenta.

W zależności m.in. od formy prawnej Beneficjenta należy dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

1. Oświadczenie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym (w formacie PDF podpisane formatem podpisu PAdES):

 • zgodnie z reprezentacją Beneficjenta wraz z elektronicznym odpisem pełnym z KRS poświadczającym reprezentację Beneficjenta (dla spółek kapitałowych i osobowych), lub
 • przez właściciela wraz z elektronicznym wyciągiem z CEIDG (dla jednoosobowej działalności gospodarczej), lub
 • przez wszystkich wspólników wraz z wyciągami/odpisami z CEIDG/KRS dla każdego wspólnika (dla spółek cywilnych) poświadczającymi reprezentację Beneficjenta (w tym jego wspólników).

 

Wzór Oświadczenia określa Regulamin Programu. Jest ono również dostępne na stronie internetowej PFR: https://pfrsa.pl;

lub

2. Odpis pełny z KRS w formie elektronicznej (dla spółek kapitałowych i osobowych), pod warunkiem, że osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były zgodnie z Odpisem KRS umocowane jednoosobowo do reprezentowania Beneficjenta do składania w/w Wniosku/Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego.

lub

3. Wyciąg z CEIDG w formie elektronicznej, pod warunkiem, że osoby składające Wniosek/Umowę o Subwencję oraz Wnioski Odwoławcze (składane w systemie bankowości internetowej) były zgodnie z wyciągiem z CEIDG umocowane jednoosobowo do reprezentowania Beneficjenta do składania w/w Wniosku/Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego. Wyciąg powinien być wygenerowany na datę złożenia wyciągu CEIDG do Banku (dla jednoosobowej działalności gospodarczej);

lub

4. Pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym (Uwaga! Data podpisania Pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia Wniosku/Umowy o Subwencję oraz każdego Wniosku Odwoławczego) (w formacie PDF podpisane formatem podpisu PAdES):

 • zgodnie z reprezentacją Beneficjenta wraz z elektronicznym odpisem pełnym z KRS poświadczającym reprezentację Beneficjenta (dla spółek kapitałowych i osobowych), lub
 • przez właściciela wraz z elektronicznym wyciągiem z CEIDG (dla jednoosobowej działalności gospodarczej), lub
 • przez wszystkich wspólników wraz z wyciągami/odpisami z CEIDG/KRS dla każdego wspólnika (dla spółek cywilnych) poświadczającymi reprezentację Beneficjenta (w tym jego wspólników).

 

Wzór Pełnomocnictwa określa Regulamin Programu. Jest ono również dostępne na stronie internetowej PFR: https://pfrsa.pl

 

Dokumenty należy dostarczyć do 31 grudnia 2020 r. na adres:

 • e-mail Doradcy Klienta biznesowego – Klienci małych przedsiębiorstw
 • sob@bnpparibas.pl – Klienci małych i średnich przedsiębiorstw
 • cob@bnpparibas.pl – Klienci Korporacyjni

 

Oświadczenie i Pełnomocnictwo może być również podpisane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W takim przypadku oryginalne dokumenty wraz z:

a) odpisem pełnym z KRS (przy spółkach kapitałowych, osobowych), lub

b) wyciągiem z CEIDG (przy jednoosobowej działalności gospodarczej) lub wyciągiem z CEIDG dla każdego wspólnika (przy spółkach cywilnych) poświadczającymi reprezentację Beneficjenta należy przesłać:

 • do Doradcy Klienta Biznesowego. W przypadku bezpośredniego kontaktu prosimy o uzgodnienie terminu spotkania z doradcą albo zarejestrowanie wizyty za pośrednictwem aplikacji booksy – Klienci małych przedsiębiorstw
 • Centrum Obsługi Biznesu, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – Klienci małych i średnich przedsiębiorstw oraz Klienci korporacyjni

 

Jeśli nie Posiadają Państwo elektronicznego podpisu kwalifikowanego zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie.

Tarcza finansowa PFR

Tarcza antykryzysowa

Zapoznaj się z bieżącymi informacjami na oficjalnej stronie Tarczy Finansowej PFR

dla mikrofirm

dla Małych i Średnich Firm

dla Dużych Firm

 Odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.Pobierz

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm?

  Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • Na dzień 31 grudnia 2019 r. miał status mikrofirmy, tj. zatrudniał od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz roczny obrót lub suma bilansowa jego firmy nie przekraczała 2 mln euro,
  • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
  • na dzień składania wniosku prowadzi działalność, nie otworzył likwidacji oraz wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne,
  • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, a jego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2020/C 64/03) (Dz. Urz. UE z 27 lutego 2020 r., nr C 64);
   Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku nie zalegał z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne,
  • nie prowadzi działalności w zakresie: produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka; działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe ; lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

   

   

 • Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm?

  Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • Na dzień 31 grudnia 2019 r. miał status MŚP, tj. zatrudniał do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela) oraz roczny obrót jego firmy nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; przy czym nie jest mikrofirmą,
  • z powodu COVID-19 odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
  • na dzień składania wniosku prowadzi działalność, nie otworzył likwidacji oraz wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne,
  • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, a jego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2020/C 64/03) (Dz. Urz. UE z 27 lutego 2020 r., nr C 64);
   Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność,
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku nie zalegał z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne ,
  • nie prowadzi działalności w zakresie: produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka; działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

   

   

 • Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić, czy moja firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR?
  1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę).
  2. Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126 na 31 grudnia 2019 r.
  3. Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy/MŚP odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób a więc jest mikrofirmą – w przeliczeniu na osoby zatrudnia 16 osób).
  4. Przedsiębiorca określa to, czy jest mikrofirmą/MŚP wyłącznie na podstawie przycisku wyboru jednego z dwóch wariantów na formularzu dostępnym w bankowości elektronicznej.

  Przykłady:

  1. Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 1 osobę w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu i 2 osoby na umowę zlecenie (zgłoszoną do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Przy założeniu, że obrót/suma bilansowa tej firmy nie przekracza w przeliczeniu na zł 2 mln euro to taka firma będzie mikroprzedsiębiorcą.
  2. Firma na 31 grudnia 2019 r. nie zatrudnia żadnego pracownika, ale zatrudnia 3 osoby na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS). Taka firma nie spełnia warunku zatrudniania co najmniej jednego pracownika, a więc nie jest mikrofirmą.

  Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 6 osób w ramach stosunku pracy każda na pełen etat i 6 osób na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zostanie zakwalifikowany jako mikrofirma (liczba pracowników, bez zleceniobiorców nie przekracza 9).

 • Na podstawie jakich danych/źródeł Klient powinien podać stan zatrudnienia?

  W przypadku wniosków o subwencję składanych do końca maja - przy weryfikacji stanu zatrudnienia - będą brane pod uwagę deklaracje ZUS RCA złożone do końca kwietnia, obejmujące ZUS RCA za marzec. Deklaracje za kwiecień (które składamy w maju) będą brane pod uwagę dopiero, gdy wniosek o subwencję zostanie złożony w czerwcu.

 • Jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?
  1. Pracownikiem jest: (i) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (zgłoszona do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126) oraz (ii) osoba współpracująca, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), które były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, chorobowych etc.
  2. Osoby współpracujące, które wchodzą w stan zatrudnienia muszą być zgłoszone do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211.
  3. W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
  4. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od liczby relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym).
  5. Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).
  6. UWAGA: Wypełniając formularz na stronie banku należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika należy wpisać cyfrę 4.

  Przykłady:

  1. Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję firma zatrudnia: (i) 3 osoby w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu każda (z czego jedna jest na urlopie wychowawczym) oraz (ii) 2 osoby na umowę zlecenie zgłoszone przez pracodawcę do ZUS oraz jedną osobę na umowę o dzieło niezgłoszoną do ZUS. W takim przypadku firma może ubiegać się o subwencję dla 4 osób (dwie osoby na 0,5 etatu nie będące na urlopie wychowawczym oraz jedną osobę będącą na urlopie wychowawczym oraz dwie na umowie zlecenie) jako mikrofirma. W konsekwencji w przypadku takiej firmy wysokość subwencji będzie iloczynem liczby zatrudnionych (4) oraz bazowej kwoty subwencji (12.000 zł, 24.000 zł albo 36.000 zł – w zależności od spadku przychodów ze sprzedaży).
  2. Liczba pracowników wyliczona na potrzeby ustalenia kwoty subwencji nie może być wyższa niż: (i) liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (ii) liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca roku poprzedniego odpowiadającego nazwie miesiącowi, w którym firma składa wniosek o subwencję (wedle swobodnego wyboru firmy). Liczby pracowników z pkt (i) i (ii) są wyliczane tak jak stan zatrudnienia na wyliczenie kwoty subwencji przy mikrofirmie.
 • O jaką kwotę może się starać mikrofirma?

  Mikrofirmy mogą ubiegać się o subwencję w kwocie ustalonej według poniższych zasad.

  Kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych i kwoty bazowej zależnej od skali spadku przychodów ze sprzedaży.

   

  Do celów obliczenia zatrudnienie, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, lecz nie wyższego niż zatrudnienie:

  • na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
  • na koniec analogicznego miesiąca do miesiąca złożenia wniosku, przypadającego w poprzednim roku.

  Przedsiębiorca może wybrać spośród tych dwóch bardziej korzystną dla siebie datę, wskazującą wyższy poziom zatrudnienia.

   

  Jeżeli w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku przychody ze sprzedaży spadły o:

  mniej niż 25 proc. – nie można się starać o subwencję

  co najmniej 25 proc. i jednocześnie mniej niż 50 proc. – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 12 tys. zł

  co najmniej 50 proc. i jednocześnie mniej niż 75 proc. – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 24 tys. zł

  co najmniej 75 proc. aż do 100 proc.  – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 36 tys. zł

 • O jaką kwotę mogą się starać dla małe i średnie firmy?

  Małe i średnie firmy mogą ubiegać się o subwencję w kwocie ustalonej według poniższych zasad.

  Jeżeli w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku przychody ze sprzedaży spadły o:

  • mniej niż 25 proc. – nie można się starać o subwencję
  • co najmniej 25 proc. i jednocześnie mniej niż 50 proc. – można się starać o 4 proc. wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, ale nie więcej niż o 3,5 mln zł
  • co najmniej 50 proc. i jednocześnie mniej niż 75 proc. – można się starać o 6 proc. wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, ale nie więcej niż o 3,5 mln zł
  • co najmniej 75 proc. aż do 100 proc. – można się starać o 8 proc. wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, ale nie więcej niż o 3,5 mln zł
 • Na co można przeznaczyć środki z subwencji?

  Uzyskaną pożyczkę preferencyjną można przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
  • na przedterminową spłatę zaciągniętych kredytów – do maksymalnej wysokości 25% wartości otrzymanej subwencji

  W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

  Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu gospodarczego (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji).

  Szczegółowe zasady określa umowa subwencji.

 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach podlega zwrotowi subwencja finansowa przyznana mikrofirmom?

  Jeżeli mikrofirma zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesiła działalność), została otwarta likwidacja przedsiębiorcy lub postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – należy zwrócić 100 proc. wartości subwencji.

  W innym razie, zwrotowi podlega:

  • 25 proc. kwoty subwencji bezwarunkowo; oraz
  • w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (nie licząc właściciela) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, na poziomie:
   • wyższym niż 100 proc. – zwrotowi podlega dodatkowo 0 proc. kwoty subwencji,
   • od 50 proc. do 100 proc. – zwrotowi podlega dodatkowo od 0 proc. do 50 proc. kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.

  Wymagane jest spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie dotyczącej przyznania subwencji finansowej oraz złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

  Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75 proc., mając na uwadze indywidualną sytuację danej mikrofirmy.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach podlega zwrotowi subwencja finansowa przyznana małym lub średnim przedsiębiorcom?

  Jeżeli firma zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesiła działalność) w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – należy zwrócić 100 proc. wartości subwencji.

  W innym razie, zwrotowi podlega:

  • 25 proc. kwoty subwencji bezwarunkowo; oraz
  • dodatkowo do 25 proc. kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez przedsiębiorcę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży* w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz
  • w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (nie licząc właściciela) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r. (średnia ze stanu na 30.06.2019 i 31.12.2019) na poziomie:
  • wyższym niż 100 proc. – zwrotowi podlega dodatkowo 0 proc. kwoty subwencji,
  • od 50 proc. do 100 proc. – zwrotowi podlega dodatkowo od 0 proc. do 25 proc. kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  • niższym niż 50% - w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.

   

  Wymagane jest spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie dotyczącej przyznania subwencji finansowej oraz złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę wraz z załączonymi dokumentami finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia.

  Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla MŚP, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75 proc., mając na uwadze indywidualną sytuację danej MŚP.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

  * szczegółowe rozumienie straty gotówkowej na sprzedaży określone jest w dokumentach PFR

 • Kto może złożyć wniosek w imieniu firmy?

  Wniosek może złożyć osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • ma dostęp do bankowości elektronicznej firmy,
  • jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu firmy,
  • złoży na wniosku oświadczenie, że:
   • została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy subwencji finansowej,
   • jest świadoma odpowiedzialności karnej związanej za składanie fałszywych zeznań i działaniem w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień,
   • zwalnia bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonywania umowy subwencji finansowej.
  • ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych
 • Jaką datę powinni podawać Przedsiębiorcy jako datę rozpoczęcia działalności?

  Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej powinien wskazać faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a nie datę powstania podmiotu, czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Niezgodność dat z odpowiednich rejestrów z datą wskazaną we wniosku nie spowoduje jednak jego odrzucenia. Warunkiem otrzymania subwencji finansowej jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Na podstawie jakich danych/źródeł Klient powinien podać Wielkość Obrotów Gospodarczych?

  Weryfikacja spadków obrotów odbywa się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT). Dane są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

  PFR przypomina, że:

  Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR. Zaznaczamy, że nieścisłości pomiędzy deklaracjami VAT, a podawanymi we wniosku kwotami nie są podstawą do odrzucenia wniosku.

 • Jakie miesiące brać pod uwagę przy wyliczaniu spadku przychodów?

  Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w Tarczy Finansowej liczymy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

  Obserwujemy, że pojawiają się błędy polegające na wybieraniu kwietnia jako podstawy do rozliczenia. Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc.

 • Jak przebiega proces od wnioskowania o subwencję do jej wypłaty?

  Przedstawiciel firmy wypełnia wniosek w systemie bankowości internetowej BNP Paribas podając wymagane dane i składając oświadczenia. W systemie podpisuje i przesyła do realizacji prawidłowo wypełniony wniosek. W tej samej sesji otrzymuje do podpisu wygenerowaną przez bank i podpisaną certyfikatem bankowym umowę warunkową subwencji finansowej.  Przed elektronicznym podpisaniem umowy w systemie, klient może ją wydrukować. W kolejnym kroku bank przekazuje wniosek do PFR. Po otrzymaniu decyzji PFR udostępnia klientowi w systemie bankowości internetowej BNP Paribas potwierdzenie zawarcia lub odrzucenia umowy subwencji finansowej.

  Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z poniższych decyzji:

  •          Decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku firma otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy a bank przekaże klientowi decyzję PFR;

  •          Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku firma otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej;

  •          Decyzja negatywna – w takim przypadku firma nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniona do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

 • Czy można przerwać składanie wniosku lub podpisywanie umowy i wrócić do tego procesu później?

  W przypadku systemu GOonline - tak, Bank na każdym etapie składania wniosku/podpisywania umowy umożliwia przerwanie i zapisanie danych oraz późniejsze kontynuowanie tego procesu. Jest to możliwe również w przypadku zerwania sesji lub wylogowania.

  W przypadku systemu BiznesPl@net - tak, Bank na każdym etapie składania wniosku/podpisywania umowy umożliwia przerwanie i zapisanie danych oraz późniejsze kontynuowanie tego procesu. Nie jest to możliwe w przypadku zerwania sesji lub wylogowania.

 • Dlaczego system nie pozwala przejść do dalszego kroku składania wniosku?

  System jest tak skonstruowany, aby wymuszać podanie wszystkich wymaganych danych oraz oświadczeń i wskazuje pola, które wymagają poprawy.

 • Ile razy można wnioskować o subwencję?

  Jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu.

  Jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę).

  Jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce. Można ponowić wniosek według tej procedury maksymalnie 2 razy.

 • Firma złożyła wnioski w kilku bankach. Czy wszystkie zostaną odrzucone?

  Procesowany będzie tylko ten wniosek, który jako pierwszy trafi do PFR.

 • Czy można wnioskować o podwyższenie subwencji?

  Nie jest to możliwe, jeżeli pierwszy wniosek został zaakceptowany we wnioskowanej kwocie albo nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR. Natomiast w przypadku przyznania przez PFR kwoty niższej niż wnioskowana można złożyć odwołanie po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek.

 • Kiedy PFR może przyznać niższą kwotę albo odrzucić wniosek?

  PFR weryfikuje oświadczenia klienta złożone we wniosku w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. W razie różnic, może obniżyć kwotę przyznanej subwencji lub odmówić jej udzielenia. W przypadku przyznania przez PFR kwoty niższej niż wnioskowana, klient ma możliwość złożenia odwołania, po wyjaśnieniu z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS, US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek.

 • Jak złożyć odwołanie w przypadku uzyskania decyzji z niższą kwotą niż wnioskowana?

  W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana, firma może złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia.

  Odwołanie musi być złożone w tym samym banku, co wniosek pierwotny i musi zawierać ID wniosku pierwotnego.

  Przed złożeniem odwołania, klient powinien wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS, US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku.

  Odwołanie może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części).

  Odwołanie musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:

  •          wszystkie oświadczenia wiedzy na temat firmy i jej sytuacji gospodarczej; oraz

  •          wszystkie oświadczenia własne osoby składającej odwołanie (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli jest to ta sama osoba, która składała wniosek pierwotny.

  Należy go złożyć nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, od której składane jest odwołanie.

  Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż dwa razy.

 • Jak złożyć odwołanie od decyzji negatywnej PFR?

  W przypadku otrzymania negatywnej decyzji o przyznaniu wsparcia, firma może złożyć ponownie nowy wniosek.

 • Jeśli posiadam zapis w umowie kredytowej, że nie mogę zaciągać zobowiązań kredytowych bez zgody Banku, to czy muszę wnioskować do Banku o zgodę na zawarcie Umowy Subwencji Finansowej ?

  Nie. Bank nie będzie traktował zawarcia Umowy Subwencji Finansowej przez jakąkolwiek Mikrofirmę lub MŚP zgodnie z Dokumentami Programowymi, jako przypadku naruszenia tego zapisu.

 • Czy z subwencji finansowej mogą skorzystać podmioty sektora rolnego lub rybołówstwa i akwakultury?

  Tak, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  1. prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, tj. zajmujący się wytwarzaniem płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE (z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury), bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Ponadto, do produkcji podstawowej produktów rolnych zalicza się wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży („Rolnik”); oraz
  2. prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, tj. produkujący, przetwarzający lub wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1) („Rybak”);

  pod warunkiem, że spełniają jednocześnie pozostałe kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania subwencji finansowej.

  Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

  Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 120 000 euro.

 • Jako Rolnik/Rybak nie wiem czy mam nr REGON. Gdzie mogę to sprawdzić?

  W przypadku gdy Rolnik lub Rybak nie posiada wiedzy o swoim numerze REGON, może:

  1. sprawdzić swój status za pomocą bazy internetowej REGON pod linkiem https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx;
  2. zgłosić chęć nadania numeru REGON do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu RG-OF. W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem COVID-19, Główny Urząd Statystyczny rekomenduje się składanie wniosku o nadanie REGON droga zdalną – szczegóły w poniższym linku: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/.
 • Czy jako Rolnik/Rybak muszę być zarejestrowany w CEIDG lub KRS, aby móc ubiegać się o subwencję finansową?

  Tak, założenia programowe przewidują, że podmiot, który chce skorzystać z pomocy, musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z pomocy, w tym Rolników i Rybaków.

 • Czy pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o subwencję może być udzielone po złożeniu wniosku o subwencję, a przed 31.12.2020 r.?

  Zgodnie z par. 11 ust. 5 „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” wniosek o subwencję składa odpowiednio przedsiębiorca będący osobą fizyczną, którego nie reprezentuje żaden przedstawiciel albo - w imieniu przedsiębiorcy - jednoosobowo osoba upoważniona. Tą „osobą upoważnioną” jest osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy: (a) jako członek jego organu (np. członek zarządu spółki z o.o.) lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w KRS albo w CEIDG bądź (b) upoważniona przez przedsiębiorcę do złożenia wniosku na podstawie pełnomocnictwa.

  Osoba, która składa - imieniu przedsiębiorcy - wniosek o subwencję, zawiera w tym wniosku oświadczenie, że została upoważniona przez przedsiębiorcę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy subwencji. Jeśli „osoba upoważniona” działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez przedsiębiorcę, pełnomocnictwa trzeba udzielić jej przed złożeniem wniosku o subwencję.

  Zgodnie z par. 11 ust. 11 Regulaminu beneficjent ma obowiązek dostarczyć do banku - nie później niż do 31 grudnia 2020 r. - dokumenty potwierdzające, że osoba upoważniona była umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji (w chwili dokonywania tych czynności). Wzór pełnomocnictwa zawarto w załączniku nr 2 do Regulaminu. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone w formie pisemnej (podpisy notarialnie poświadczone) lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji danego przedsiębiorcy.

 • Po złożeniu wniosku, otrzymaliśmy subwencję. Niestety wniosek o subwencję złożyła osoba nieuprawniona do reprezentowania naszej spółki (niemająca pełnomocnictwa). Czy spółka może potwierdzić, że jest związana umową subwencji, aby nie zwracać otrzymanych środków?

  Tak. Osoba składająca, w imieniu przedsiębiorcy, wniosek o subwencję, zgodnie z umową subwencji i regulaminem programu musi być przez niego upoważniona do zawarcia umowy o subwencję finansową oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Upoważnienie to, zgodnie z umową subwencji musi istnieć w chwili dokonywania tych czynności. Skutki nieposiadania wymaganego upoważnienia określa art. 103 kodeksu cywilnego. Przyjęto w nim, że jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta (w rozpatrywanym przypadku przez spółkę).

  Zgodnie z par. 9 umowy subwencji oraz par. 11 ust. 11 lit. b regulaminu programu, w przypadkach o których mowa powyżej,  przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku, w którym został złożony wniosek o subwencję, oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez beneficjenta umową subwencji oraz wszystkimi oświadczeniami złożonymi w imieniu beneficjenta w związku z procesem uzyskiwania subwencji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Oświadczenie powinno zostać złożone do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

  Bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej banku, poinformuje beneficjentów o formie, w jakiej przyjmie od beneficjentów dokument oświadczenia.

 • Przedsiębiorca chce przed terminem zwrócić subwencję – jak to zrobić?

  Należy zwrócić się do banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca wnioskował o subwencjęz prośbą o wskazanie numer rachunku do wcześniejszej spłaty. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dokonania częściowych zwrotów subwencji finansowej przez przedsiębiorcę przed dniem wydania decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. o wysokości umorzenia subwencji finansowej, saldo subwencji będzie podlegało zmniejszeniu o dokonane przez przedsiębiorcę zwroty. W konsekwencji, dokonywanie wcześniejszych zwrotów subwencji finansowej (o ile nie są to zwroty wynikające z uzyskania subwencji w zbyt dużej wysokości z uwagi na złożenie nieprawdziwych oświadczeń) nie jest korzystne dla przedsiębiorcy z ekonomicznego punktu widzenia.

  Przykład: Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową w kwocie 100.000,00 zł oraz dokonał częściowej spłaty subwencji w kwocie 20.000,00 zł przed dniem wydania decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. o wysokości umorzenia subwencji. W takiej sytuacji, na potrzeby umorzenia subwencji brana będzie pod uwagę kwota 80.000,00 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, w najkorzystniejszym dla siebie scenariuszu, może liczyć na umorzenie subwencji w maksymalnej kwocie 60.000,00 zł (75% z 80.000,00 zł).

Rozwińzobacz mniej

kontakt

Telefon

Mikrofirmy

+48 500 970 345

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-20:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Telefon

Małe i Średnie Firmy

22 548 29 26

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Telefon

Korporacje

22 548 29 30

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dowiedz się więcej o systemach bankowości internetowej

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand