Najczęściej poszukiwane

 
 

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking

czym są nowe ustawowe wakacje kredytowe?

 • To zawieszenie spłaty kredytu na kilka miesięcy. Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno rat kapitałowo-odsetkowych, jak i raty odsetkowej – gdy kredyt jest jeszcze wypłacany
 • Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać:

      - od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

      - od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

 • Jednym wnioskiem możesz zawiesić spłatę kredytu w jednym lub większej liczbie miesięcy, z uwzględnieniem limitu miesięcy wskazanego powyżej
 • Podczas ustawowych wakacji kredytowych pobieramy jedynie składki za ubezpieczenie – jeśli są wymagane do umowy kredytowej
 • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

JAKIE  WARUNKI  należy  SPEŁNIĆ?

Jak obliczyć średnią wartość wskaźnika RdD dla trzech ostatnich miesięcy?

 

RdD (rata do dochodu) – wskaźnik ten został zdefiniowany w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452) i oznacza stosunek raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (bez ubezpieczenia) z danego miesiąca do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w danym miesiącu.

 

Na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD dochód należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z poźn. zm), jako sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o miesięczne obciążenia podatkowe i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób natomiast przez gospodarstwo domowe należy przyjąć wszystkie osoby, które mieszkają i utrzymują się wspólnie – nie muszą być spokrewnione ani spowinowacone.

RdD dla wniosku o wakacje kredytowe – przykład

Aby obliczyć średnią wartość RdD dla wniosku o wakacje kredytowe, potrzebne będą RdD z trzech ostatnich miesięcy sprzed złożenia tego wniosku. Przyjmijmy, że składany będzie wniosek w czerwcu – potrzebujemy zatem RdD z marca, kwietnia i maja.

W celu wyliczenia RdD:

1. Należy sprawdzić dochody z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
2. Należy sprawdzić raty, które zapłacono w trzech ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku.
3. Należy wyliczyć RdD dla każdego miesiąca z osobna, dzieląc ratę z danego miesiąca przez dochód z danego miesiąca i pomnożyć przez 100%.

Przykład:

Dochody z ostatnich 3 miesięcy:
Dochód z marca: 5500 zł, dochód z kwietnia: 5200 zł, dochód z maja: 5800 zł
Raty z ostatnich 3 miesięcy: Rata z marca: 2300 zł, rata z kwietnia: 2150 zł, rata z maja: 2400 zł
RdD z marca: (2300/5500) x 100% = 41,81%, RdD z kwietnia: (2150/5200) x 100% = 41,34%, RdD z maja: (2400/5800) x 100% = 41,37

Należy dodać do siebie wynik z każdego miesiąca i podzielić przez 3. Otrzymany wynik będzie średnią arytmetyczną wskaźnika RdD.

 

Jak sprawdzić czy spełniacie Państwo warunek dotyczący dzieci?

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe macie Państwo na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które macie Państwo na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteście Państwo dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Państwa rodzinnym domu dziecka.

jak  złożyć  wniosek?

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć na dwa sposoby:

 • w systemie bankowości elektronicznej GOonline
 • w dowolnym Centrum Wealth Management

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W GOONLINE?

1

Zaloguj się do GOonline

 

 

Zaloguj się

2

Przejdź do kolejnych zakładek

Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski → Wniosek o wakacje kredytowe

3

Wypełnij wniosek o wakacje kredytowe i kliknij "Złóż wniosek"

Po wysłaniu wniosku i dokonaniu zawieszenia spłaty kredytu, wyślemy potwierdzenie na adres e-mail lub adres korespondencyjny, który został podany we wniosku

Co się wydarzy,  gdy złożysz wniosek?

 

 • Dokonamy zawieszenia spłaty kredytu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego wskazanego we wniosku
 • Wydłużymy okres kredytowania o liczbę miesięcy okresu zawieszenia – nie zmieniamy jednak treści hipoteki w księdze wieczystej, nie potrzebujemy aneksu do umowy
 • Podczas trwania zawieszenia raty:

- nie naliczamy odsetek od kredytu – również odsetek karnych

- pobierzemy składki za ubezpieczenie – jeśli są wymagane do umowy kredytowej

- macie Państwo prawo wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu – nadpłaty, zmiany warunków umowy itd.

CO   JESZCZE  JEST WAŻNE ?

 

 • Rodzaj oprocentowania raty nie ma znaczenia: przysługują Państwu ustawowe wakacje kredytowe, jeśli spłacany jest i kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym, i z oprocentowaniem zmiennym
 • Możecie Państwo skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, także jeśli korzystacie już Państwo z innych wakacji kredytowych – na przykład wakacji regulaminowych lub związanych z COVID-19. W takim przypadku jednak ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie
 • Potwierdzenie, że otrzymaliśmy Państwa wniosek, zazwyczaj wyślemy od razu po jego otrzymaniu. Może się jednak zdarzyć, że wydłużymy ten czas – do 21 dni. Czas ten nie wpływa jednak na rozpoczęcie zawieszenia raty. Potwierdzenie wyślemy na e-mail lub adres korespondencyjny, który podacie Państwo we wniosku
 

Ważne przepisy

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

 

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);
9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);
10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);
12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);
13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );
15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);
16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);
17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );
18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);
19) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);
20) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.
21) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.