Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Z nami jesteś u siebie

Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie stałe od 6,75% w skali roku,
(RRSO 8,78% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Umów wideospotkanie
Dostępność
Centrum Ekspertów Online
Oddziały
Telefon

Poznaj korzyści kredytu hipotecznego

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale odstraszają Cię wysokie koszty? Mamy idealną odpowiedź na Twój problem!

WaŻne

 • W dniu 17.09.2022 weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) , która zobowiązała banki do zwracania konsumentom dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego poniesionego przez Klientów w oczekiwaniu na wpis hipoteki do księgi wieczystej. W związku z powyższym, do umów o kredyt hipoteczny zawieranych od 17.09.2022 r. wprowadziliśmy postanowienie, na podstawie którego Bank będzie zwracał uprawnionym Klientom ww. dodatkowy koszt kredytu hipotecznego.

 

 • Klientom, którzy zawarli umowy o kredyt hipoteczny przed 17.09.2022 r. i w przypadku których do dnia wejścia w życie Ustawy sąd nie dokonał wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu do księgi wieczystej, Bank będzie zwracał środki w ciągu 60 dni od daty wpisania hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu do księgi wieczystej. Kwota do zwrotu będzie wyliczana od daty wypłacenia pierwszej transzy kredytu.

 

 • Co istotne, Ustawa nie dotyczy kredytów hipotecznych, w przypadku których w dniu wejścia w życie Ustawy hipoteka stanowiąca zabezpieczenie kredytu była już wpisana do księgi wieczystej, co oznacza że w odniesieniu do tych umów Bank nie będzie dokonywał zwrotów.

Bank BNP Paribas otrzymał statuetkę Złotego Bankiera w kategorii Kredyt hipoteczny.

Eksperci Bankier.pl docenili kredyt hipoteczny głównie za niskie koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

cel 7

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

1

Przyjdź do centrum Klienta

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź centrum klienta

2

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3

Podpisz umowę w centrum Klienta

4

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Najczęściej zadawane pytania

 • Kredyt mieszkaniowy jest to kredyt zabezpieczony hipoteką. Kredyt taki jest udzielany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom detalicznym na cele mieszkaniowe, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym również na cele niezwiązane z działalnością wytwórczą w rolnictwie.

 • Wkład własny to udział kredytobiorcy w finansowaniu kredytowanej nieruchomości z własnych środków, stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu. Środki finansowe kredytobiorcy przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki lub dotacji.

  Co ważne, w przypadku budowy domu systemem gospodarczym, Bank na poczet wkładu własnego zalicza wartość nieruchomości gruntowej, na której docelowo znajdować się będzie kredytowana nieruchomość, o ile nie jest ona obciążona hipoteką.

 • Tak, w przypadku gdy jest kilku współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania, każdy z nich musi być kredytobiorcą, czyli zawrzeć umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A.. Wyjątek od powyższego wymogu stanowi cel kredytu jakim jest remont lub nabycie udziału oraz w sytuacji, gdy współwłaścicielem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dowiedz się więcej

 • Tak, w BNP Paribas Bank Polska S.A. minimalna kwota kredytu mieszkaniowego dla Klientów indywidualnych to 100 tys. PLN - dotyczy Klienta posiadającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. konto osobiste na dzień złożenia wniosku kredytowego lub 200 tys. PLN – dotyczy pozostałych Klientów, a maksymalna kwota kredytu to 4 mln PLN

 • Maksymalny okres to 30 lat, jednak BNP Paribas Bank Polska S.A. ustala go w oparciu o wiek najstarszego wnioskodawcy oraz w oparciu o cel kredytowania. Okres kredytowania musi zakończyć się najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym najstarszy kredytobiorca, którego dochód przyjmowany jest do szacowania zdolności kredytowej, osiągnie wiek 75 lat. Gdy celem kredytu jest zakup działki budowlanej lub niezabudowanych gruntów rolnych to maksymalny okres wynosi 20 lat, a przy pozostałych celach to 30 lat.

 • Minimalny wiek osoby mogącej otrzymać kredyt mieszkaniowy wynosi 18 lat.

 • Oprocentowanie jest zmienne, składa się z marży banku ustalanej indywidualnie dla każdego Klienta oraz wskaźnika WIBOR 3 M.

 • W ofercie BNP Paribas Banku Polska S.A. są kredyty mieszkaniowe wyłącznie w polskich złotych.

 • Maksymalna ilość osób, która może wnioskować o kredyt mieszkaniowy to 4, ale nie więcej niż 2 gospodarstwa domowe.

 • Małżonkowie wspólnie wnioskują o kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Banku Polska S.A., chyba że posiadają udokumentowaną rozdzielność majątkową.

 • Karencja kredytu jest to wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od kredytu. W BNP Paribas Bank Polska S.A. maksymalny okres karencji kredytu mieszkaniowego może wynieść 24 miesiące.

 • WIBOR 3M jest to wskaźnik referencyjny oznaczający średnią stopę procentową Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych na okres 3 miesięcy, ustalaną jako średnia z kwotowań banków i publikowaną przez serwis Thomson Reuters na stronie WIBOR o godz. 11.00 danego dnia notowań, dostępną w prasie finansowej i na stronach internetowych serwisów finansowych; administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW Benchmark S.A.

 • Tak, zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymagane jest wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 • LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego.

 • Zdolność kredytowa to zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu

 • Rachunek powierniczy w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest to rachunek należący do dewelopera, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę będącego stroną umowy deweloperskiej, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie. Są na nim deponowane środki finansowe, które stanowią własność dewelopera m.in. wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych do 18.06.2023 r.
 
Dyspozycja uruchomienia kredytu dla umów o kredyt zawartych na podstawie Formularzy Informacyjnych wydanych od 19.06.2023 r.

 

weź kredyt w bankowości elektronicznej

 • bez prowizji
 • stałe oprocentowanie, stała rata
 • bez konieczności wizyty w centrum Klienta

Zobacz również