Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Plan na Wypadek

Ochrona dla młodych bohaterów

 

ZOSTAW KONTAKT
Dostępność
Oddziały

korzyści

Ubezpieczenie „Plan na Wypadek – Ochrona dla młodych bohaterów” (indeks OWU PAH/KIDS/06/2023)

Ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej Umowy ubezpieczenia może zostać objęte tylko jedno Dziecko, które w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia ma ukończony Wiek 3 lata i nie ukończyło Wieku 18 lat.

Pakiet / ryzyko Pakiet/wysokość świadczenia
Pakiet podstawowy Pakiet z plusem
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100 zł / dzień x max 60 dni 200 zł / dzień x max 60 dni
Złamania kości max 4 zdarzenia w ciągu roku polisowego 500 zł za zdarzenie 1 000 zł za zdarzenie
Oparzenia max 4 zdarzenia w ciągu roku polisowego 500 zł za zdarzenie 1 000 zł za zdarzenie
Borelioza 2 000 zł za zdarzenie 4 000 zł za zdarzenie
Świadczenie assistance medyczny v v
Miesięczna rata składki 12 zł 18 zł
Rodzaj świadczenia Pakiet podstawowy Pakiet z plusem
Pomoc udzielona ubezpieczonemu po nieszczęśliwym wypadku lub poważnym zachorowaniu skutkująca 3-dniowym pobytem w szpitalu
Wizyta lekarza (pediatry lub internisty) 2 x 500 zł 2 x 500 zł
Telefoniczna konsultacja z lekarzem (pediatra lub internista) 3 razy 3 razy
Wizyta pielęgniarki 2 x 500 zł 2 x 500 zł
Opieka domowa nad Ubezpieczonym 48h / 500 zł 48h / 500 zł
Korepetycje (również online) 2 x 800 zł 2 x 800 zł
Transport medyczny 2 000 zł 2 000 zł
Psycholog 1 200 zł 1 200 zł
Dostawa leków 2 x 500 zł 2 x 500 zł
Dostawa artykułów spożywczych 2 x 500 zł 2 x 500 zł
Organizacja i pokrycie kosztów przyjazdu i zakwaterowania członka rodziny 1 x 1 000 zł 1 x 1 000 zł
Zwrot kosztów wycieczki 1 x 800 zł 1 x 800 zł
Dostarczenie drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego po Nieszczęśliwym wypadku 2 x 500 zł 2 x 500 zł
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji po Nieszczęśliwym wypadku 1 x 1 500 zł 1 x 1 500 zł
Badania specjalistyczne np. ultrasonografia, tomografia, rezonans (po Nieszczęśliwym wypadku) 1 x 1 500 zł 1 x 1 500 zł
Koszty leczenia (po Nieszczęśliwym wypadku), w tym odbudowa zębów stałych (po Nieszczęśliwym wypadku) 1 x 4 000 zł 1 x 4 000 zł
Infolinia medyczna bez limitu bez limitu
Concierge dla dziecka bez limitu bez limitu
Infolinia rehabilitacyjna bez limitu bez limitu
Świadczenie assistance na wypadek ugryzienia obejmuje zwrot kosztów badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, antybiotykoterapii po ugryzieniu przez kleszcza lub zwierzęta lub owady inne niż kleszcz (pod warunkiem min. 1-dniowego pobytu w szpitalu)
Zwrot kosztów badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, antybiotykoterapii - do 1 000 zł
Zwrot kosztów związanych z diagnostyką i leczeniem w przypadku ugryzienia przez zwierzęta lub owady (inne niż kleszcz), jeżeli wiązały się z co najmniej jednodniowym Pobytem w szpitalu - do 500 zł
Rodzaj świadczenia Pakiet podstawowy Pakiet z plusem
Świadczenie assistance na wypadek ugryzienia obejmuje zwrot kosztów badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, antybiotykoterapii po ugryzieniu przez kleszcza lub zwierzęta lub owady inne niż kleszcz
W przypadku ugryzienia przez kleszcza - do 1 000 zł
W przypadku ugryzienia przez zwierzęta lub owady (inne niż kleszcz), jeżeli wiązało się z co najmniej jednodniowym Pobytem w szpitalu - do 500 zł
Świadczenie assistance druga opinia, druga opinia medyczna krajowa w przypadku poważnego zachorowania lub konsultacja specjalisty z ośrodka referencyjnego (jako uzupełnienie ii opinii medycznej krajowej)
II opinia medyczna krajowa w przypadku Poważnego zachorowania - 1 raz / 5 000 zł
Konsultacja specjalisty z ośrodka referencyjnego (jako uzupełnienie II opinii medycznej krajowej) - 2 razy / 500 zł

Ubezpieczyciel: Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, www.cardif.pl
Rola banku: BNP Paribas Bank Polska SA oferując ubezpieczenie „Plan na wypadek – Ochrona dla młodych bohaterów” działa jako agent ubezpieczeniowy.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyłączenia/ograniczenia są szczegółowo opisane w OWU: art. 14 w związku z art. 1. ust. 2, 20), 22), 23), 24), 30), 38).
Tabela zawierająca szczegółowy opis Poważnych zachorowań do Ubezpieczenia NNW „Plan na wypadek Ochrona dla młodych bohaterów” o indeksie PAH/KIDS/06/2023 stanowi Załącznik nr 1 do OWU.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście Zdarzenia nastąpiło w związku przyczynowym z:
(znak „x” oznacza wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela)

  Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Złamania kości Oparzenia Borelioza
działaniem Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości – czyli gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0, 5‰ lub w 1 dm3 0,25 mg – pod wypływem narkotyków lub innych środków toksycznych lub psychoaktywnych, (tzw. dopalaczy) - z wyjątkiem leków, które są zażywane na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony x x x  
usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa x x x  
czynnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, aktywnym udziałem w zamieszkach, świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, chyba że udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej x x x x
zdarzeniem związanym bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową, spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość x x x x
prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu (nie dotyczy to braku aktualnych badań technicznych pojazdu, chyba że przyczyną wypadku komunikacyjnego był stan techniczny pojazdu) x x x  
samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności x x x  
wypadkiem lotniczym, z wyjątkiem przypadków, w których Ubezpieczony był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych x x x  
złamaniem patologicznym kości zmienionych procesem chorobowym w przebiegu: pierwotnej lub wtórnej choroby nowotworowej, chorób lub wad wrodzonych, genetycznych lub dziedzicznych, osteoporozy wrodzonej lub nabytej, awitaminozy, zaburzeń hormonalnych, zaburzeń mineralizacji kości (torbiele kostne), gruźlicy kości x x    
zdiagnozowaniem chorób, stanów chorobowych i Nieszczęśliwych wypadków związanych z uszkodzeniami ciała istniejącymi przed Dniem zawarciem Umowy ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia x x x x

JAK ZGŁOSIĆ zdarzenie?

 

Zajście Zdarzenia związanego z organizacją Świadczenia Assistance medyczny powinno zostać niezwłocznie zgłoszone pod numer Centrum Alarmowego (+48 22) 264 49 29 oraz Ubezpieczycielowi poprzez:

 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl
  • w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​
    Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
    ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
  • za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

W oddziale Banku

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne warunki ubezpieczenia
 
Informacja o Produkcie Ubezpieczeniowym (IPID)
 
Informacja o Agencie
 

Pełnomocnictwo dla Agenta