Bank zmieniającego się świata
 
 
Ochrona tego, co najważniejsze

Ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości oraz OC - Bezpieczne M

Ubezpieczenie "Bezpieczne M" - ALL RISK

Zależy nam na jak najbardziej kompleksowym zabezpieczeniu Ciebie oraz Twojej nieruchomości i ruchomości domowych.

Z uwagi na to, że jest nieskończenie wiele sytuacji, które mogą się wydarzyć, oferujemy Ci ubezpieczenie w formule zabezpieczenia od wszystkich zdarzeń (All risk). Oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa koszty wszystkich szkód, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia (również tych niezdefiniowanych), o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela wskazane w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczne M” o indeksie UMSA/07/2021, zwanych dalej „OWU”.

Poszukujesz ochrony nieruchomości lub cennych dla Ciebie przedmiotów  w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń? Skorzystaj z ubezpieczenia „Bezpieczne M”.

W zależności od pakietu, chronimy Twoje nieruchomości oraz ruchomości od wszystkich ryzyk, zapewniamy pomoc finansową w przypadku kradzieży z włamaniem i rozboju, a także ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz assistance domowy z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU.

Co zyskujesz z Ubezpieczeniem „Bezpieczne M”?

Ubezpieczenie dostępne jest w pięciu pakietach, dających możliwość dostosowania zakresu ochrony do Twoich potrzeb. Zakres poszczególnych pakietów został przedstawiony w tabeli poniżej.

 

  ZAKRES PAKIETÓW

Pakiet Nieruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości Plus

Pakiet Ruchomości

Pakiet Ruchomości Plus

Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk)

X

X

X

 

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk)

 

X

X

X

X

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od Kradzieży z włamaniem i Rozboju

 

X

X

X

X

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Wariant 1
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie POLSKI)

 

X

 

X

 

Wariant 2 
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie CAŁEGO ŚWIATA)

 

 

X

 

X

Ubezpieczenie Home Assistance

 

 

X

 

X

 

 

   

„Bezpieczne M” obejmuje:

 • Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk to możliwość objęcia ubezpieczeniem nieruchomości takich jak: 
  • lokal mieszkalny wraz z garażem;
  • dom jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami;
  • dom jednorodzinny w budowie wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami;
  • dom letniskowy wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami,

z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU. Suma ubezpieczenia aż do 5.000.000 zł;

 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju obejmuje stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu,  pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach, dodatkowo mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz zwierzęta domowe, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU;

Suma ubezpieczenia wynosi – w zależności od pakietu - 15.000 zł lub 50.000 zł, z zastrzeżeniem limitów wskazanych w OWU.

 • Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, wyrządzone podczas używania roweru lub hulajnogi, wyrządzone przez zwierzęta domowe, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU.
  W zależności od pakietu ubezpieczenie dotyczy szkód na terenie Polski lub świata.  Suma gwarancyjna wynosi 75.000 zł
 • Home assistance - zapewnia pomoc potrzebną po szkodzie, np. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu oraz pobytu w hotelu, dozór ubezpieczonego mienia po zdarzeniu, jak również zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi specjalisty w związku z zatrzaśniętymi drzwiami lub naprawą urządzeń gospodarstwa domowego, a także wizyty lekarza w przypadku nagłego zachorowania, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU.

 

Składka za ubezpieczenie jest ratalna, miesięczna. Jest możliwość poboru raty składki przez Bank na podstawie zgody na obciążenie rachunku w BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielonej przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego przez telefon.

W ramach ubezpieczenia „Bezpieczne M” odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości, bez potrącania udziału własnego w szkodzie,  z zastrzeżeniem limitów oraz wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU. Ponadto wypłacone odszkodowania nie powodują zmniejszenia sumy ubezpieczonego mienia  (nie ma konieczności doubezpieczenia) oraz nie wpływają na wzrost składki w kolejnych latach.

Jakich szkód nie obejmuje Ubezpieczenie „Bezpieczne M”? - wyłączenia 

Cardif wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził Szkodę umyślnie.

Ubezpieczeniem nie są objęte Szkody:

1) których przyczyną było pozostawanie przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, zażycie narkotyków, bądź innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;

3) powstałe wskutek przechowywania w miejscu ubezpieczenia materiałów wybuchowych;

4) powstałe w związku z posługiwaniem się przez Ubezpieczonego bronią palną, gazową i pneumatyczną;

5) powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków, zamieszek;

6) powstałe wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;

7) powstałe wskutek działania promieni laserowych lub maserowych, a także pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;

8) górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego oraz Szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac geologicznych, wydobywczych i robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

9) powstałe w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, a także w Ruchomościach domowych przechowywanych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych oraz w pomieszczeniach dostępnych dla osób trzecich, np.: suszarnie, wózkarnie, parking wielostanowiskowy.

 

Pełne informacje na temat umowy ubezpieczenia, w tym wszystkich rodzajów wyłączeń dotyczące „Bezpieczne M” udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczne M” o indeksie UMSA/07/2021, zwanych dalej „OWU” oraz Polisie.

 

Jakiego ubezpieczenia dotyczy szkoda?

Kontakt w przypadku szkody:

 • Ubezpieczenia Nieruchomości
 • Ubezpieczenia Ruchomości domowych
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • kontakt telefoniczny na numer infolinii 22 529 18 82 (w dniu robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00)
 • wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: szkody.cardif@vigekspert.pl
 • Ubezpieczenia Home Assistance
 • kontakt telefoniczny z Centrum alarmowym 22 741 39 36 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

 

 

 

 

Ubezpieczenie „Bezpieczne M” oferujemy we współpracy z Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

BNP Paribas Bank Polska S.A.  pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejszy materiał nie jest integralną częścią Umowy ubezpieczenia oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU, Kartą Produktu, IPID.

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne, Karta produktu, Dokument informujący o produkcie
 
Formularz zgłoszenia szkody
 
Informacje o agencie

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.