Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Ochrona tego, co najważniejsze

Ubezpieczenie nieruchomości,
ruchomości oraz OC

Bezpieczne M

ZOSTAW KONTAKT
Dostępność
Oddziały

UBEZPIECZENIE MIENIA – BEZPIECZNE M

Szukasz ubezpieczenia domu lub mieszkania? Skorzystaj z pakietu ubezpieczenia Bezpieczne M. W ramach ubezpieczenia zapewnimy pomoc finansową w przypadku zniszczeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, kradzieży z włamaniem i rozboju, a także ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i przydatny assistance domowy. Wybierz pakiet najlepszy dla siebie.

Bezpieczne M obejmuje:

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie nieruchomości to możliwość objęcia ubezpieczeniem nieruchomości takich jak:

  lokal mieszkalny wraz z garażem,
  dom jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami,
  dom jednorodzinny w budowie wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami,
  dom letniskowy wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami.

Suma ubezpieczenia aż do 5 000 000 zł.

Ubezpieczenie ruchomości domowychUbezpieczenie ruchomości domowych obejmujące ochronę od kradzieży z włamaniem, obejmuje stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu, pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach. Dodatkowo obejmuje mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz zwierzęta domowe.
Suma ubezpieczenia wynosi – w zależności od pakietu - 15 000 zł lub 50 000 zł, z zastrzeżeniem limitów wskazanych w OWU.

Odpowiedzialność cywilnaOdpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, wyrządzone np. podczas używania roweru lub hulajnogi, wyrządzone przez zwierzęta domowe. W zależności od pakietu ubezpieczenie dotyczy szkód na terenie Polski lub całego świata.

Suma gwarancyjna wynosi 75 000 zł.

Home assistanceHome assistance zapewnia pomoc – organizację i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów w razie m.in. awarii – pomoc np. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza, a przypadku zatrzaśnięcia drzwi wejściowych lub utraty kluczy do domu lub mieszkania pomoc ślusarza. Ubezpieczenie pokrywa także koszt pomocy lekarza dla całej rodziny.

Limit świadczeń od 600 do 3 000 zł.

Ubezpieczenie dostępne jest w pięciu pakietach, dających możliwość dostosowania zakresu ochrony do Twoich potrzeb. 

 

SPRAWDŹ CO ZYSKUJESZ Z UBEZPIECZENIEM BEZPIECZNE M:

  ZAKRES PAKIETÓW

Pakiet Nieruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości Plus

Pakiet Ruchomości

Pakiet Ruchomości Plus

Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk)

 

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk)

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od Kradzieży z włamaniem i Rozboju

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Wariant 1
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie POLSKI)

 

 

 

Wariant 2 
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie CAŁEGO ŚWIATA)

 

 

 

Ubezpieczenie Home Assistance

 

 

 

Pełne informacje na temat umowy ubezpieczenia, w tym wszystkich rodzajów wyłączeń dotyczące Bezpieczne M udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne M o indeksie UMSA/09/2022, zwanych dalej „OWU” oraz Polisie.

 

Kontakt w przypadku szkody

Zadzwoń lub napisz

 

Dotyczy ubezpieczeń:

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenia Ruchomości domowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

infolinia:

22 529 18 82

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00
koszt połączenia wg stawki operatora

 

e-mail:

szkody.cardif@vigekspert.pl

Formularz zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie: https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Centrum alarmowe

 

Dotyczy ubezpieczeń:

Ubezpieczenia Home Assistance

 

infolinia:

22 741 39 36

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
koszt połączenia wg stawki operatora

Ubezpieczenie ruchomości i nieruchomości jest dostępne w formule zabezpieczenia od wszystkich zdarzeń (All risk). Oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa koszty wszystkich szkód, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela wskazane w treści OWU.

W ramach ubezpieczenia Bezpieczne M odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości, bez potrącania udziału własnego w szkodzie, z zastrzeżeniem limitów oraz wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU. Ponadto wypłacone odszkodowania nie powodują zmniejszenia sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie (nie ma konieczności doubezpieczenia) oraz nie wpływają na wzrost składki w kolejnych latach.

BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego1, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem (Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce) w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne warunki, Karta produktu, Dokument informujący o produkcie, Informacje o Agencie
 
Informacje o agencie
 
Klauzula informacyjna Cardif
 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Składka za ubezpieczenie jest ratalna miesięczna. Istnieje możliwość opłacania rat składek na podstawie zgody na obciążenie rachunku w BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielonej przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego. Pełne informacje na temat umowy ubezpieczenia, w tym wszystkich rodzajów wykluczeń dotyczące „Bezpieczne M” a także numery telefonów pod którymi należy zgłosić szkodę i kontakt do Centrum Alarmowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczne M” o indeksie UMSA/09/2022, zwanych dalej „OWU” oraz Polisie i dostępne na www.bnpparibas.pl. Ubezpieczenie „Bezpieczne M” jest produktem Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. Niniejszy materiał nie jest integralną częścią Umowy ubezpieczenia oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU.

1 BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości wpłacony