Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 2022

 • listopad – Fundacja BNP Paribas obejmuje swoją aktywnością kolejne podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce (BNP Paribas Group Service Center, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Real Estate Poland, Arval Service Lease Polska i BNP Paribas Cardif w Polsce)
 • 13 września – Bank BNP Paribas uczestniczy w Rundzie B finansowania Autenti inwestując w dalszy rozwój dostawcy platformy e-podpisów i usług zdalnej weryfikacji
 • lipiec – Bank BNP Paribas zostaje partnerem wspierającym Chapter Zero Poland, program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek w zakresie ESG. Przewodnicząca Rady Nadzorczej banku, Lucyna Stańczak-Wuczyńska, od maja 2022 r. stoi na czele Rady Chapter Zero
 • 22 marca – Bank BNP Paribas ogłasza strategię GObeyond na lata 2022-2025, która obejmuje cztery strategiczne filary: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Jej elementem jest strategia IT@Scale i praca w modelu Agile@Scale. Bank chce być liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, bankiem dynamicznie się rozwijającym i efektywnym, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, dla których jest zaufanym partnerem w codziennym życiu
 • 1 stycznia – Bank BNP Paribas wyodrębnia w swojej strukturze organizacyjnej Obszar Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący trzy departamenty: Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów, Zespół Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania

 

 2021

 • grudzień – miesięcznik The Banker przyznaje Bankowi BNP Paribas tytuł „Bank of the Year in Poland” 
 • 1 lipca – Lucyna Stańczak-Wuczyńska obejmuje stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Dotychczasowy przewodniczący, Józef Wancer, zostaje Honorowym Przewodniczącym

 

 2020

 • Październik - powołanie funkcji Chief Sustainability Officera i Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju nadzorującej strategiczne zarządzanie aspektami ESG i Zrównoważonego Rozwoju
 • 15 czerwca – podpisanie Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży we współpracy z Federacją Konsumentów
 • 16 stycznia – Bank BNP Paribas, wspólnie z Alior Bankiem i PKO BP, inwestuje w Autenti – polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów

 

 2019

 • 1 kwietnia – ujednolicenie logo Banku
 • 29 marca wpis do Krajowego Rejestru Sadowego zmiany statutu Banku oraz zmiana adresu strony internetowej
 • 29 marca – zmiana nazwy Fundacji BGŻ BNP Paribas na Fundacja BNP Paribas
 • I kwartał – utworzenie pierwszej sieci pracowniczej „Kobiety Zmieniające BNP Paribas”
   

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

2018

 • 31 października nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 14 września Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas S.A. mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. i zezwoliła na podział przejmowanego banku
 • 17 maja Bank BGŻ BNP Paribas ogłasza nową strategię „Fast Forward”, której głównym założeniem jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności
 • 10 kwietnia Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

2016

 • 31 maja wraz z dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło połączenie Sygma Banku i Banku BGŻ BNP Paribas. Powstał jeden z najbardziej uniwersalnych banków na rynku
 • 24 maja – podpisanie przez Bank BGŻ BNP Paribas Karty Różnorodności 
 • 13 kwietnia Bank BGŻ BNP Paribas ogłosił strategię na lata 2016-2018

 

2015

 • 7 sierpnia – połączenie fundacji Banku BGŻ i Banku BNP Paribas pod nazwą Fundacja BGŻ BNP Paribas
 • 29 czerwca na placówkach, stronie internetowej i materiałach promocyjnych Banku BGŻ i dawnego BNP Paribas Banku Polska zmienione zostało logo na BGŻ BNP Paribas
 • 18 maja akcje Banku BGŻ BNP Paribas (ticker: BGZ) ponownie znalazły się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 30 kwietnia nastąpiła fuzja prawna Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Powstał jeden z największych banków w Polsce - Bank BGŻ BNP Paribas S.A., którego właścicielem jest Grupa BNP Paribas, wiodąca instytucja finansowa o międzynarodowym zasięgu

 

Bank BGŻ

2014

 • 19 grudnia – zawarcie partnerstwa strategicznego Banku BGŻ BNP Paribas z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • 15 września francuska Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiego Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ
 • 18 czerwca w wyniku połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 56 138 764 zł
 • 30 maja Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji

 

2012

 • 20 grudnia Rabobank poinformował o zamiarze połączenia swoich spółek zależnych - Banku BGŻ z Rabobank Polska
 • 17 września Rabobank zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Banku BGŻ do 98,26 proc.
 • 28 sierpnia Walne Zgromadzenie Banku BGŻ uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu 51 136 764 zł

 

2011

 • 16 listopada został uruchomiony internetowy bank specjalizujący się w produktach oszczędnościowych pod marką BGŻOptima
 • 27 maja Bank BGŻ zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

2010

 • W grudniu została podjęta decyzja, że w 2011 r. w zawodowym peletonie pojawi się nowa grupa kolarska - Bank BGŻ Professional Cycling Team. Jej sponsorem jest Bank BGŻ. Jednocześnie z końcem 2010 roku Bank BGŻ zakończył współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim
 • W listopadzie została podpisana strategiczna umowa o współpracy między Bankiem BGŻ i Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

 

2008

 • W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u
 • 4 kwietnia Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ

 

2007

 • 20 marca Bank BGŻ ogłosił strukturę akcjonariatu: Rabobank – 44,5 proc., Skarb Państwa – 37,32 proc., Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju – 12,87 proc., pozostali – 5,30 proc.

 

2006

 • 11 lipca – utworzenie Fundacji BGŻ
 • 11 kwietnia Bank BGŻ wprowadził nowe logo

 

2005

 • W czerwcu BGŻ ogłosił nową strategię. Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty to główne kierunki działania BGŻ
 • 3 stycznia udział holenderskiego Banku w akcjonariacie zwiększył się do 35,30 proc. W akcjonariacie BGŻ pozostawało 156 banków spółdzielczych

 

2004

 • 6 grudnia dokonano zmian w Księdze Akcyjnej Banku poprzez wpisanie nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. (13,76 proc.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (15,00 proc.)
 • Do listopada dominującym właścicielem Banku był Skarb Państwa, którego udział w akcjonariacie wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały do sektora bankowości spółdzielczej, w tym do banków zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie

 

2003

 • W grudniu Bank BGŻ wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • Bank BGŻ przystąpił do realizacji autorskiego, unikalnego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym – Klasa BGŻ. Z myślą o dzieciach wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin, Bank wspólnie z renomowanym warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską

 

2002

 • Przyjęto nową strategię rozwoju Banku BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego

 

2001

 • Bank BGŻ wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej

 

2000

 • Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się obrót eurobligacjami BGŻ. Wartość emisji wyniosła 125 mln euro

 

1996

 • Bank BGŻ udostępnił klientom oddziałów usługi z zakresu bankowości elektronicznej typu HOME BANKING

 

1994

 • Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą
 • Bank BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Biuro Maklerskie Banku BGŻ jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

 

1990

 • Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni Bank BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ. Pozostałe BS zgrupowały się w trzech innych nowo utworzonych bankach zrzeszających

 

1975

 • Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. udziałów

 

1950

 • Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa o przekształceniu części Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze i Pracowniczych Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe
 • Bank Rolny przyjął funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej

 

1919

 • Powstał Polski Bank Rolny z siedzibą w Warszawie (od 1921 r. Państwowy Bank Rolny, od 1948 r. Bank Rolny). Przedmiotem działalności było zaopatrywanie średnich i małych gospodarstw rolnych w kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy w listach zastawnych na kupno gruntu i inwestycje, kredyt melioracyjny w obligacjach oraz zarządzanie funduszami budżetowymi państwa przeznaczonymi dla rolnictwa. Na podstawie udzielonych długoterminowych kredytów Bank emitował listy zastawne w złotych, w złocie i walutach obcych

BNP Paribas Bank Polska

2014

 • 10 października Grupa BNP Paribas otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ
 • W maju BNP Paribas Bank Polska przeprowadził ofertę publiczną akcji, zakończoną przydziałem akcji

 

2013

 • 18 grudnia zawieszono postępowanie zmierzające do zatwierdzenia prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska
 • 5 grudnia Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ przez Grupę BNP Paribas
 • 10 czerwca Bank BNP Paribas Polska ogłosił zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

 

2012

 • 17 kwietnia KNF wydała zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej przez BNP Paribas Bank Polska
 • 2 kwietnia Fortis Commercial Finance został częścią struktury kapitałowej BNP Paribas Banku Polska

 

2011

 • 2 lipca Fortis Lease Polska stał się nową spółką zależną
 • 29 kwietnia BNP Paribas Bank Polska opublikował nową nazwę i markę banku: BNP Paribas

 

2010

 • 2 lipca otrzymano zgodę KNF na nabycie przez Fortis Bank Polska określonych aktywów klientów BNP Paribas Oddział w Polsce oraz przejęcie zobowiązań Oddziału wobec części jego klientów

 

2009

 • 14 października na placówkach, stronie internetowej i materiałach promocyjnych Fortis Banku Polska i dawnego Dominet Banku zmienione zostało logo na BNP Paribas Fortis
 • 31 lipca nastąpiła fuzja formalno-prawna i operacyjna Fortis Banku Polska i Dominet Banku
 • 12 maja nastąpiła zgoda akcjonariuszy Fortis Banku Polska na przejęcie 75 proc. udziałów Fortis Banku Belgia (bezpośredniego właściciela Fortis Banku Polska) przez BNP Paribas

 

2008

 • 25 listopada Fortis Bank Polska i Dominet Bank podpisały umowę, w której zobowiązały się do działań mających umożliwić ich połączenie
 • 3 marca uruchomiono nowy system bankowości internetowej dla firm BiznesPlanet

 

2007

 • Został zmieniony adres siedziby centrali Fortis Banku Polska na ul. Suwak 3 w Warszawie

 

2006

 • 9 lutego w całej grupie Fortis pojawiło się nowe logo

 

2005

 • 26 lipca zostało uruchomione Międzynarodowe Centrum Rozliczeniowe w Krakowie

 

2000

 • 4 lipca została zarejestrowana nowa nazwa i siedziba banku

 

1999

 • 30 września sfinalizowano transakcję pomiędzy Fortis Bankiem a PAEF i ECC, w wyniku której Fortis Bank powiększył swoje udziały w PPABanku do 68,5 proc., a następnie, w wyniku publicznego wezwania do sprzedaży akcji, Fortis Bank zwiększył udziały w PPABanku do 98,38 proc.

 

1998

 • W listopadzie PPABank podpisał umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank)

 

1995

 • W kwietniu PPABank podpisał umowę o współpracy z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC)

 

1994

 • W listopadzie PPABank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • W maju nazwa Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie została zmieniona na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank

 

1991

 • W styczniu Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został strategicznym akcjonariuszem banku, który przyjął nazwę Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie

 

1990

 • W listopadzie zawiązano spółkę Krakowskie Towarzystwo Bankowe z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Agencji Rozwoju Przemysłu

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.