Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 2022

 • listopad – Fundacja BNP Paribas obejmuje swoją aktywnością kolejne podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce (BNP Paribas Group Service Center, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Real Estate Poland, Arval Service Lease Polska i BNP Paribas Cardif w Polsce)
 • 13 września – Bank BNP Paribas uczestniczy w Rundzie B finansowania Autenti inwestując w dalszy rozwój dostawcy platformy e-podpisów i usług zdalnej weryfikacji
 • lipiec – Bank BNP Paribas zostaje partnerem wspierającym Chapter Zero Poland, program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek w zakresie ESG. Przewodnicząca Rady Nadzorczej banku, Lucyna Stańczak-Wuczyńska, od maja 2022 r. stoi na czele Rady Chapter Zero
 • 22 marca – Bank BNP Paribas ogłasza strategię GObeyond na lata 2022-2025, która obejmuje cztery strategiczne filary: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Jej elementem jest strategia IT@Scale i praca w modelu Agile@Scale. Bank chce być liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, bankiem dynamicznie się rozwijającym i efektywnym, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, dla których jest zaufanym partnerem w codziennym życiu
 • 1 stycznia – Bank BNP Paribas wyodrębnia w swojej strukturze organizacyjnej Obszar Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący trzy departamenty: Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów, Zespół Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania

 

 2021

 • grudzień – miesięcznik The Banker przyznaje Bankowi BNP Paribas tytuł „Bank of the Year in Poland” 
 • 1 lipca – Lucyna Stańczak-Wuczyńska obejmuje stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Dotychczasowy przewodniczący, Józef Wancer, zostaje Honorowym Przewodniczącym

 

 2020

 • Październik - powołanie funkcji Chief Sustainability Officera i Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju nadzorującej strategiczne zarządzanie aspektami ESG i Zrównoważonego Rozwoju
 • 15 czerwca – podpisanie Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży we współpracy z Federacją Konsumentów
 • 16 stycznia – Bank BNP Paribas, wspólnie z Alior Bankiem i PKO BP, inwestuje w Autenti – polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów

 

 2019

 • 1 kwietnia – ujednolicenie logo Banku
 • 29 marca wpis do Krajowego Rejestru Sadowego zmiany statutu Banku oraz zmiana adresu strony internetowej
 • 29 marca – zmiana nazwy Fundacji BGŻ BNP Paribas na Fundacja BNP Paribas
 • I kwartał – utworzenie pierwszej sieci pracowniczej „Kobiety Zmieniające BNP Paribas”
   

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

2018

 • 31 października nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 14 września Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas S.A. mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. i zezwoliła na podział przejmowanego banku
 • 17 maja Bank BGŻ BNP Paribas ogłasza nową strategię „Fast Forward”, której głównym założeniem jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności
 • 10 kwietnia Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

2016

 • 31 maja wraz z dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło połączenie Sygma Banku i Banku BGŻ BNP Paribas. Powstał jeden z najbardziej uniwersalnych banków na rynku
 • 24 maja – podpisanie przez Bank BGŻ BNP Paribas Karty Różnorodności 
 • 13 kwietnia Bank BGŻ BNP Paribas ogłosił strategię na lata 2016-2018

 

2015

 • 7 sierpnia – połączenie fundacji Banku BGŻ i Banku BNP Paribas pod nazwą Fundacja BGŻ BNP Paribas
 • 29 czerwca na placówkach, stronie internetowej i materiałach promocyjnych Banku BGŻ i dawnego BNP Paribas Banku Polska zmienione zostało logo na BGŻ BNP Paribas
 • 18 maja akcje Banku BGŻ BNP Paribas (ticker: BGZ) ponownie znalazły się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 30 kwietnia nastąpiła fuzja prawna Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Powstał jeden z największych banków w Polsce - Bank BGŻ BNP Paribas S.A., którego właścicielem jest Grupa BNP Paribas, wiodąca instytucja finansowa o międzynarodowym zasięgu

 

Bank BGŻ

2014

 • 19 grudnia – zawarcie partnerstwa strategicznego Banku BGŻ BNP Paribas z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • 15 września francuska Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiego Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ
 • 18 czerwca w wyniku połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 56 138 764 zł
 • 30 maja Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji

 

2012

 • 20 grudnia Rabobank poinformował o zamiarze połączenia swoich spółek zależnych - Banku BGŻ z Rabobank Polska
 • 17 września Rabobank zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Banku BGŻ do 98,26 proc.
 • 28 sierpnia Walne Zgromadzenie Banku BGŻ uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego do poziomu 51 136 764 zł

 

2011

 • 16 listopada został uruchomiony internetowy bank specjalizujący się w produktach oszczędnościowych pod marką BGŻOptima
 • 27 maja Bank BGŻ zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

2010

 • W grudniu została podjęta decyzja, że w 2011 r. w zawodowym peletonie pojawi się nowa grupa kolarska - Bank BGŻ Professional Cycling Team. Jej sponsorem jest Bank BGŻ. Jednocześnie z końcem 2010 roku Bank BGŻ zakończył współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim
 • W listopadzie została podpisana strategiczna umowa o współpracy między Bankiem BGŻ i Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

 

2008

 • W wyniku finalizacji umowy pomiędzy holenderskim Rabobankiem oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rabobank nabył wszystkie akcje należące do EBOR-u
 • 4 kwietnia Rabobank uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie ponad 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ

 

2007

 • 20 marca Bank BGŻ ogłosił strukturę akcjonariatu: Rabobank – 44,5 proc., Skarb Państwa – 37,32 proc., Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju – 12,87 proc., pozostali – 5,30 proc.

 

2006

 • 11 lipca – utworzenie Fundacji BGŻ
 • 11 kwietnia Bank BGŻ wprowadził nowe logo

 

2005

 • W czerwcu BGŻ ogłosił nową strategię. Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty to główne kierunki działania BGŻ
 • 3 stycznia udział holenderskiego Banku w akcjonariacie zwiększył się do 35,30 proc. W akcjonariacie BGŻ pozostawało 156 banków spółdzielczych

 

2004

 • 6 grudnia dokonano zmian w Księdze Akcyjnej Banku poprzez wpisanie nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. (13,76 proc.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (15,00 proc.)
 • Do listopada dominującym właścicielem Banku był Skarb Państwa, którego udział w akcjonariacie wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały do sektora bankowości spółdzielczej, w tym do banków zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie

 

2003

 • W grudniu Bank BGŻ wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 • Bank BGŻ przystąpił do realizacji autorskiego, unikalnego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym – Klasa BGŻ. Z myślą o dzieciach wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin, Bank wspólnie z renomowanym warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską

 

2002

 • Przyjęto nową strategię rozwoju Banku BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego

 

2001

 • Bank BGŻ wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej

 

2000

 • Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się obrót eurobligacjami BGŻ. Wartość emisji wyniosła 125 mln euro

 

1996

 • Bank BGŻ udostępnił klientom oddziałów usługi z zakresu bankowości elektronicznej typu HOME BANKING

 

1994

 • Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą
 • Bank BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Biuro Maklerskie Banku BGŻ jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

 

1990

 • Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni Bank BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ. Pozostałe BS zgrupowały się w trzech innych nowo utworzonych bankach zrzeszających

 

1975

 • Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. udziałów

 

1950

 • Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa o przekształceniu części Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze i Pracowniczych Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych w Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe
 • Bank Rolny przyjął funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej

 

1919

 • Powstał Polski Bank Rolny z siedzibą w Warszawie (od 1921 r. Państwowy Bank Rolny, od 1948 r. Bank Rolny). Przedmiotem działalności było zaopatrywanie średnich i małych gospodarstw rolnych w kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy w listach zastawnych na kupno gruntu i inwestycje, kredyt melioracyjny w obligacjach oraz zarządzanie funduszami budżetowymi państwa przeznaczonymi dla rolnictwa. Na podstawie udzielonych długoterminowych kredytów Bank emitował listy zastawne w złotych, w złocie i walutach obcych

BNP Paribas Bank Polska

2014

 • 10 października Grupa BNP Paribas otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie pakietu kontrolnego akcji Banku BGŻ
 • W maju BNP Paribas Bank Polska przeprowadził ofertę publiczną akcji, zakończoną przydziałem akcji

 

2013

 • 18 grudnia zawieszono postępowanie zmierzające do zatwierdzenia prospektu emisyjnego BNP Paribas Banku Polska
 • 5 grudnia Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank zawarły porozumienie w sprawie nabycia akcji Banku BGŻ przez Grupę BNP Paribas
 • 10 czerwca Bank BNP Paribas Polska ogłosił zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

 

2012

 • 17 kwietnia KNF wydała zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej przez BNP Paribas Bank Polska
 • 2 kwietnia Fortis Commercial Finance został częścią struktury kapitałowej BNP Paribas Banku Polska

 

2011

 • 2 lipca Fortis Lease Polska stał się nową spółką zależną
 • 29 kwietnia BNP Paribas Bank Polska opublikował nową nazwę i markę banku: BNP Paribas

 

2010

 • 2 lipca otrzymano zgodę KNF na nabycie przez Fortis Bank Polska określonych aktywów klientów BNP Paribas Oddział w Polsce oraz przejęcie zobowiązań Oddziału wobec części jego klientów

 

2009

 • 14 października na placówkach, stronie internetowej i materiałach promocyjnych Fortis Banku Polska i dawnego Dominet Banku zmienione zostało logo na BNP Paribas Fortis
 • 31 lipca nastąpiła fuzja formalno-prawna i operacyjna Fortis Banku Polska i Dominet Banku
 • 12 maja nastąpiła zgoda akcjonariuszy Fortis Banku Polska na przejęcie 75 proc. udziałów Fortis Banku Belgia (bezpośredniego właściciela Fortis Banku Polska) przez BNP Paribas

 

2008

 • 25 listopada Fortis Bank Polska i Dominet Bank podpisały umowę, w której zobowiązały się do działań mających umożliwić ich połączenie
 • 3 marca uruchomiono nowy system bankowości internetowej dla firm BiznesPlanet

 

2007

 • Został zmieniony adres siedziby centrali Fortis Banku Polska na ul. Suwak 3 w Warszawie

 

2006

 • 9 lutego w całej grupie Fortis pojawiło się nowe logo

 

2005

 • 26 lipca zostało uruchomione Międzynarodowe Centrum Rozliczeniowe w Krakowie

 

2000

 • 4 lipca została zarejestrowana nowa nazwa i siedziba banku

 

1999

 • 30 września sfinalizowano transakcję pomiędzy Fortis Bankiem a PAEF i ECC, w wyniku której Fortis Bank powiększył swoje udziały w PPABanku do 68,5 proc., a następnie, w wyniku publicznego wezwania do sprzedaży akcji, Fortis Bank zwiększył udziały w PPABanku do 98,38 proc.

 

1998

 • W listopadzie PPABank podpisał umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank)

 

1995

 • W kwietniu PPABank podpisał umowę o współpracy z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC)

 

1994

 • W listopadzie PPABank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • W maju nazwa Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie została zmieniona na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank

 

1991

 • W styczniu Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został strategicznym akcjonariuszem banku, który przyjął nazwę Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie

 

1990

 • W listopadzie zawiązano spółkę Krakowskie Towarzystwo Bankowe z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Agencji Rozwoju Przemysłu