Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Strategia BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2025

 

Głównym celem nowej strategii GObeyond na lata 2022-25, przyjętej 21 marca 2022 r. przez Radę Nadzorczą, jest dalszy dynamiczny rozwój Banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Strategia GObeyond, po wieloetapowym budowaniu skali poprzez akwizycje w poprzednich latach, skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

 

Główne założenia strategii

Kierunki strategiczne zawarte w nowej strategii GObeyond bazują na solidnych fundamentach oraz zrównoważonym i zdywersyfikowanym modelu biznesowym Banku. Wyznaczone kierunki rozwoju są aktualne pomimo niestabilności otoczenia z jakim obecnie mamy do czynienia. Nowa strategia została opracowana wewnętrznie, przez szeroką grupę pracowników Banku, reprezentujących wszystkie kluczowe obszary, oraz przez przedstawicieli spółek zależnych.

Strategia GObeyond jest oparta na 4 filarach:

  • together - zwiększenie zaangażowania pracowników i pełne wykorzystanie ich potencjału dzięki zmianie metod pracy i stworzeniu przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy wspierającego rozwój
  • stronger - szeroko zakrojone zmiany technologiczne, optymalizacja procesów, zwiększenie wykorzystania potencjału posiadanych danych
  • up - wzrost we wszystkich segmentach Klientów poprzez dostarczanie atrakcyjnych produktów i rozwiązań, budowanie długoterminowych relacji z Klientami i transformację modelu obsługi
  • positive - umacnianie pozycji lidera zrównoważonych finansów, redukcja własnego śladu węglowego, etyka w relacjach z Klientami, wsparcie lokalnych społeczności

 

Kluczowe cele finansowe 2025

Jednocześnie należy podkreślić, że próby trafnego prognozowania założeń ekonomicznych, które stanowią podstawę celów finansowych, są znacznie utrudnione z powodu bezprecedensowej niepewności polityczno-gospodarczej. Prognozy odzwierciedlają czynniki oddziałujące na rynek według stanu przed wybuchem wojny w Ukrainie.

 

Nazwę GObeyond rozumiemy dwojako

W filarach up i positive: będziemy dostarczać wygodne i odpowiadające potrzebom Klientów produkty i rozwiązania, które często będą przewyższać oczekiwania Klientów i wyznaczać nowe standardy na rynku. W szczególnym stopniu będzie to widoczne w odniesieniu do obszaru zrównoważonych finansów.

W filarach stronger i together: mając świadomość istnienia obszarów wymagających optymalizacji w efekcieprzeprowadzonych kilku fuzji operacyjnych, naszym wyznacznikiem sukcesu będzie dynamiczne wprowadzanie zmian na skalę wykraczającą poza rozwój inkrementalny, tworząc solidne podstawy skutecznej i efektywnej działalności. Będziemy wychodzić poza utarte schematy, by osiągać więcej i dołączyć do grona najlepszych.

 

Szczegółowe informacje na temat założeń strategii:

Raport bieżący nr 8/2022 z 21 marca 2022 r.

Prezentacja „Strategia BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2025”

Relacja z konferencji prezentującej Strategię Banku Otwiera się w nowym oknie. 

 

Dodatkowe informacje na temat postępów w realizacji strategii i używanych mierników finansowych i niefinansowych można znaleźć w raportach okresowych Banku i Grupy Kapitałowej:https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe

 

Szczegółowe informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju oraz strategii i zarządzania aspektami ESG – środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (Environmental, Social, Governance) w BNP Paribas Bank Polska można znaleźć na stronach:

https://www.bnpparibas.pl/csr

https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr

https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr

Strategia Banku na lata 2018-2021

 

Głównym założeniem strategii Fast Forward na lata 2018-2021, przyjętej przez Radę Nadzorczą Banku 16 maja 2018 r., jest koncentracja na kliencie oraz transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności.

Jednocześnie strategia zakładała realizację wzrostu poprzez przejęcie Podstawowej Działalności Raiffeisen Banku Polska co zostało przeprowadzone w 2018 r. (fuzja prawna) i 2019 r. (fuzja operacyjna).

 

Cele strategiczne to osiągnięcie:

- tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek,

- ROE powyżej 10%,

- wskaźnika C/I na poziomie ok. 50%.

 

Rozwój działalności oparty jest na 5 kluczowych filarach:

  • Wzrost - podstawowym motorem rozwoju jest bankowość detaliczna. W jej ramach, Bank przygotował nową ofertę dla klientów indywidualnych, wraz z jednoczesną modernizacją narzędzi cyfrowych (bankowość internetowa i mobilna). Wachlarz produktów i usług będzie stale dostosowywany tak, aby promować większe uproduktowienie klientów. Nowa akwizycja zostanie natomiast wsparta poprzez rozbudowę współpracy z klientami B2B. Ambicją Banku jest stanie się jednym z liderów bankowości korporacyjnej oraz MŚP, uzyskanie statusu banku pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw oraz umocnienie pozycji wśród liderów bankowości prywatnej.
  • Prostota - po stronie klienta, Bank będzie dążył do uproszczenia produktów i sposobów komunikacji wraz z poprawą procesów, szczególnie tych powiązanych z tzw. ścieżką klienta (customer journey). Od strony organizacji biznesu, Bank dokona przeglądu struktur wewnętrznych oraz przeprowadzi optymalizację sieci sprzedaży.
  • Jakość - osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji, a tym samym lojalności klientów będzie priorytetem. Na poziomie syntetycznym, Bank stawia sobie za cel podwojenie wskaźnika NPS w horyzoncie obecnej strategii. Poziom satysfakcji jest stale monitorowany na różnych poziomach, umożliwiając poprawę procesów wewnętrznych. Dodatkowym wsparciem będzie systemowe promowanie parametrów jakościowych w obszarach związanych z obsługą klienta.
  • Entuzjazm - aby zrealizować strategiczne cele, Bank będzie dbał o wysoką retencję najlepszych pracowników oraz wspierał współpracę i wymianę informacji między jednostkami biznesowymi. Priorytetem pozostanie również prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny, co jest jednocześnie elementem tożsamości marki.
  • Digitalizacja - w ramach wzmacniania efektywności kosztowej, Bank wprowadza automatyzację procesów z użyciem sztucznej inteligencji. Duży wysiłek kładziony jest na cyberbezpieczeństwo oraz modernizację architektury informatycznej. Klienci odczują lepiej zintegrowane kanały sprzedaży i serwisu, a także będą otrzymywali bardziej trafne propozycje produktów i usług. 

 

W ostatnich latach Bank zbudował znaczącą pozycję na rynku, wciąż jednak ma potencjał do rozwoju w głównych obszarach działalności. Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska pozwoliło na wzmocnienie obecności Banku w dużych miastach oraz rozwój bazy klientów zamożnych, a także osiągnięcie pozycji jednego z liderów w segmencie Private Banking. W obszarze MSP, przejmowana działalność z silną siecią dystrybucji, innowacyjną platformą produktową oraz nowoczesnym centrum obsługi klientów, zapewniła wejście do czołówki znaczących graczy w szybko rozwijającym się i wysoko rentownym segmencie. Jednocześnie przejęcie wzmocniło pozycję Banku wśród największych banków w Polsce.

 

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Integralną częścią wszystkich filarów obecnie obowiązującej strategii biznesowej jest Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego wynikających z Polityki  CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W ramach filaru odpowiedzialność gospodarcza przyjęto m.in. zobowiązanie do monitoringu i zarządzania ryzykami ESG, w tym ryzykiem środowiskowym/klimatycznym. W filarze pracowniczym, Bank przyjął zobowiązania do promowania różnorodności i zapewnienia przyjaznego miejsca pracy, odpowiedzialnego zarządzania zatrudnieniem oraz wspierania rozwoju pracowników. Nasza odpowiedzialność społeczna to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poszanowanie praw człowieka, zwiększanie dostępności produktów i usług dla wszystkich Klientów oraz działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego. Czwarty filar strategii - odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego  definiuje zobowiązania banku do wsparcia Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne, ograniczenia negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz zwiększania świadomości i dzielenia się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego.

W 2020 r.  powołano nową funkcję w organizacji – Chief Sustainability Officera, którego rolą jest zarządzanie i koordynowanie działań organizacji w zakresie  ESG, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. Chief Sustainability Officer raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu, który nadzoruje realizację strategicznego uwzględnienia aspektów ESG w działaniach organizacji. Powołano także Sustainability Council (Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju),  która odpowiada za to, aby cele strategiczne związane ze zrównoważonym rozwojem  były rozumiane i współdzielone we wszystkich obszarach działalności Banku oraz wśród Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych.

W odniesieniu do ryzyka zmian klimatu,  w ramach przeglądu procesu identyfikacji ryzyk, ryzyko ESG zostało ocenione jako istotne dla Banku i zostało wprowadzone do  Strategii zarządzania ryzykiem. W kolejnym kroku, w celu ograniczenia i kontroli ryzyka, Bank opracował zasady pomiaru ryzyka ESG w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP). Plan kapitałowy BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2021-2023 uzupełniony został o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka. Bank wprowadził także limity związane z ryzykiem ESG w apetycie na ryzyko.

Na podstawie Wytycznych EBA/GL/2020/06 dotyczących udzielania i monitorowania kredytów, od 30 czerwca 2021 roku ocena ryzyka ESG została uwzględniona w procesie oceny ryzyka kredytowego dla klientów korporacyjnych oraz MŚP - kredytobiorcy są oceniani pod kątem czynników ESG, w tym kwestii klimatycznych. Od 1 września 2021 roku ocena ryzyka ESG zostanie uwzględniona także dla klientów Micro.

 

Szczegółowe informacje na temat założeń strategii:

Prezentacja „Strategia na lata 2018-2021”

Dodatkowe informacje na temat postępów w realizacji strategii i używanych mierników finansowych i niefinansowych można znaleźć w raportach okresowych Banku i Grupy Kapitałowej: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe

 

Raporty za 2021 rok:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.) 

Raport ESG prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2021

Otwiera się w nowym oknie.

 

Szczegółowe informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju oraz strategii i zarządzania aspektami ESG – środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (Environmental, Social, Governance) w BNP Paribas Bank Polska można znaleźć na stronach:

https://www.bnpparibas.pl/csr

https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr

https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr

 

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.