Najczęściej poszukiwane

 
 

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking

Doradztwo inwestycyjne

Inwestowanie przy wsparciu ekspertów

Znajdź Oddział
Dostępność
Oddziały

Doradztwo inwestycyjne to ciągły proces

Doradztwo inwestycyjne biura maklerskiego BNP Paribas obejmuje:

Instrumenty notowane na polskiej giełdzie:
akcje, obligacje

Doradztwo inwestycyjne skierowane jest do Klientów, którzy:

Wyniki portfeli Modelowych 

Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego

Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego – kwiecień 2023 r.

 

Sprawdź Otwiera się w nowym oknie.

 

Jak działa usługa Doradztwa Inwestycyjnego?

1
Analiza potrzeb

Analiza potrzeb

 

Przed decyzją o skorzystaniu z usługi, doradca inwestycyjny zbada Państwa oczekiwania, indywidualną sytuację, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety MiFID.

2
Zawarcie umowy

Zawarcie umowy

 

Aby korzystać z Doradztwa Inwestycyjnego Banku BNP Paribas należy podpisać Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

3
Rekomendacje działań

Rekomendacje działań

 

Raz na miesiąc eksperci przygotowują wskazówki inwestycyjne dostosowane do preferencji i profilu Klienta.

4
Swoboda wyboru inwestycji

Swoboda wyboru inwestycji

 

Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń Biura Maklerskiego, należy do Państwa.

Poziomy ryzyka portfeli inwestycyjnych

Konserwatywny

Główna część portfela jest ulokowana w aktywach bezpiecznych. Średnio ok. 95% kapitału zainwestowano w bezpiecznych instrumentach dłużnych. Łączna liczba produktów akcyjnych nie przekracza 10%.

Stabilny

Główna część portfela stabilnego jest ulokowana w aktywach bezpiecznych, czyli obligacjach skarbowych i wybranych obligacjach korporacyjnych notowanych na GPW. Średnio ok. 15% portfela zainwestowano w produkty akcyjne.

Zrównoważony

Portfel inwestora zrównoważonego charakteryzuje się większą oczekiwaną stopą zwrotu z uwagi na wzrost zaangażowania w instrumentach udziałowych (akcje). Średnio zaangażowanie w akcje to ok. 35%. Bezpieczna część portfela reprezentowana jest poprzez bezpośrednie inwestycje w notowane instrumenty dłużne.

Dynamiczny

Portfel dynamiczny skonstruowany jest w celu osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez zajmowanie pozycji na instrumentach finansowych charakteryzujących się wysoką zmiennością. Horyzont inwestycyjny danej osoby jest zdecydowanie długoterminowy. Kapitał jest zainwestowany średnio w 50% w akcje notowane na GPW, a w 50% w notowane obligacje skarbowe i korporacyjne.

 

Usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych jest płatna, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji POBIERZ

UWAGA !  Do dnia 31 grudnia 2023 r. Biuro Maklerskie nie pobiera opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów giełdowych. Szczegóły.

Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych uzyskają dostęp do preferencyjnych stawek prowizji w zakresie transakcji obligacjami i akcjami.

Nasze osiągnięcia

Ranking gazety Parkiet za 2019r.

I miejsce w portfelu funduszowym

III miejsce w portfelu forex

III miejsce w portfelu dywidendowym

IV miejsce w portfelu fundamentalnymI

V miejsce w portfelu technicznym

Ranking gazety Parkiet za 1Q’ 2020r.

III miejsce dla portfela funduszowego

Ranking gazety Puls Biznes, za 2019r.

II miejsce w portfelu surowcowym

Trzech doradców z naszego zespołu posiada Licencję CFA (ang. Chartered Financial Analyst) - jedną z najbardziej cenionych, międzynarodowych certyfikacji z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz analizy rynków finansowych. Posiadanie licencji CFA świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych.

Mają Państwo pytania dotyczące produktu?

Przez telefon

Prosimy zadzwonić

+ 48 801 880 880

Infolinia czynna w godzinach 8:30 - 17:30 w dni robocze.
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Prosimy udać się do wybranego Centrum Wealth Management

i skontaktować się z Doradcą Wealth Management

Znajdź oddział

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla klientów bankowości osobistej

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się: Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora Ryzyko prawne Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.