Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

+48 500 990 500

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Plan podziału i plany połączenia

Plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

PLAN PODZIAŁU
 
Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska
 
Załącznik nr 1 do Planu Podziału
 
Projekt zmian statutu Banku BGŻ BNP Paribas
 
Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska
SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ
 
Sprawozdanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas uzasadniające podział Raiffeisen Bank Polska
 
Sprawozdanie Zarządu Raiffeisen Bank Polska uzasadniające podział

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU BGŻ BNP PARIBAS ZA LATA OBROTOWE 2017, 2016, 2015, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA

2017

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2017:

 
Sprawozdanie Finansowe 2017
 
Sprawozdanie Zarządu 2017
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2017
2016

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A​ za rok 2016:

 
Sprawozdanie finansowe 2016
 
Sprawozdanie Zarządu 2016
 
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta 2016
2015

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2015:

 
Sprawozdanie finansowe 2015
 
Sprawozdanie Zarządu 2015
 
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta 2015

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA ZA LATA OBROTOWE 2017, 2016, 2015, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA

2017

Sprawozdanie Finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2017:

 
Sprawozdanie finansowe 2017
 
Sprawozdanie Zarządu 2017
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2017
2016

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2016:

 
Sprawozdanie finansowe 2016
 
Sprawozdanie Zarządu 2016
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 2016
2015

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. za rok 2015:

 
Sprawozdanie finansowe 2015
 
Sprawozdanie Zarządu 2015
 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta​ 2015

PLAN POŁĄCZENIA Z SYGMA BANK POLSKA S.A.

Zawiadomienia akcjonariuszy

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84 238 318 PLN („BGŻ BNPP”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („Sygma Bank Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ BNPP, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ BNPP pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska („Plan Połączenia”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostało zwołane na dzień 30 marca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, BGŻ BNPP udostępni na swojej stronie internetowej, pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska, następujące dokumenty,
o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwi ich wydruk):

 1. Plan połączenia
 2. Sprawozdania finansowe BGŻ oraz sprawozdania Zarządu BGŻ z działalności BGŻ za lata obrotowe 2014, 2013 i 2012, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta

 

2014

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2014:

 
Sprawozdanie finansowe 2014
 
Sprawozdanie Zarządu 2014
 
Opinia i Raport audytora 2014

 

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2013:

 
Sprawozdanie finansowe 2013
 
Sprawozdanie Zarządu 2013
 
Opinia i Raport audytora 2013

 

2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2012:

 
Sprawozdanie finansowe 2012
 
Sprawozdanie Zarządu 2012
 
Opinia audytora 2012
 
Raport audytora 2012

 

 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w sprawie połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska;
 2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska w sprawie połączenia Sygma Bank Polska z BGŻ BNPP;
 3. Ustalenie wartości majątku BGŻ BNPP na dzień 30 listopada 2015 r.;
 4. Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.;
 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ BNPP środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ BNPP może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty niniejszego zawiadomienia.

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu, opublikowanego w dniu 26 lutego 2016 r. raportem bieżącym 06/2016, Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84.238.318 PLN („BGŻ BNPP”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („Sygma Bank Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ BNPP, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ BNPP pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska

(„Plan Połączenia”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostało zwołane na dzień 30 marca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, BGŻ BNPP udostępnia na swojej stronie internetowej, pod adresem:
/relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska
dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwia ich wydruk).

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ BNPP środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ BNPP może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.

Plan połączenia
 
Stanowisko Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
 
Plan połączenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z Sygma Bank Polska Spółka AkcyjnaZałączniki

 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna;
 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna;
 
Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spóła Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.,

 

Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

Załączniki
 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna;
 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna;
 
Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spóła Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.,

 

Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

PLAN POŁĄCZENIA BANKU BGŻ S.A. Z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

 
Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A..
Plan połączenia
 
Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami zgodnie z art. 499 § 2 KSH:

 

 • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ;
 • Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia;
 • Projekt zmian w statucie BGŻ;
 • Dokument określający wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;
 • Dokument określający wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.

 

Załączniki do Planu Połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ZA LATA OBROTOWE 2013, 2012, 2011, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2013:

 
Sprawozdanie finansowe 2013
 
Sprawozdanie Zarządu 2013
 
Opinia i Raport audytora 2013
2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2012:

 
Sprawozdanie finansowe 2012
 
Sprawozdanie Zarządu 2012
 
Opinia audytora 2012
 
Raport audytora 2012
2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2011:

 
Sprawozdanie finansowe 2011
 
Sprawozdanie Zarządu 2011
 
Opinia audytora 2011
 
Raport audytora 2011

SPRAWOZDANIA FINANSOWE BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BNP PARIBAS POLSKA S.A. ZA LATA OBROTOWE 2013, 2012, 2011, WRAZ Z OPINIAMI I RAPORTAMI BIEGŁEGO REWIDENTA

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2013:

 
Sprawozdanie finansowe 2013
 
Sprawozdanie Zarządu 2013
 
Opinia audytora 2013
 
Raport audytora 2013
2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2012:

 
Sprawozdanie finansowe 2012
 
Sprawozdanie Zarządu 2012
 
Opinia audytora 2012
 
Raport audytora 2012
2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP PARIBAS BANKU POLSKA S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP PARIBAS POLSKA S.A. za rok 2011:

 
Sprawozdanie finansowe 2011
 
Sprawozdanie Zarządu 2011
 
Opinia audytora 2011
 
Raport audytora 2011
SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE
 
Sprawozdanie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 października 2014 r., sporzadzone zgodnie z art. 501 KSH, uzasadniające połączenie.
 
Sprawozdanie Zarządu BNP Paribas Polska S.A. z dnia 10 października 2014 r., sporządzone zgodnie z art. 501 KSH, uzasadniające połączenie.
OPINIE
 
Opinia PwC Polska Sp. z o.o. potwierdzająca, że z punktu widzenia akcjonariuszy Banku BGŻ, w ujęciu finansowym, zaproponowany parytet wymiany akcji został ustalony godziwie (FAIRNESS OPINION).
 
Opinia z badania Planu Połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Banku Polska S.A.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand