Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 
 

„Plan na zdrowie” to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne przygotowane przez Cardif* dla Klientów Banku. W ramach tego ubezpieczenia Ty i Twoi bliscy macie możliwość zadbania o swoje zdrowie korzystając z usług sieci prywatnych placówek medycznych. W ramach tego ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu, zapewnione są konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne i rehabilitacja.

korzyści

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość miesięcznej raty składki zależy od wybranego przez Ciebie Pakietu i Wariantu ubezpieczeniowego.

Składka miesięczna Pakiet Srebrny Pakiet Złoty Pakiet Platynowy
Wariant indywidualny 70 PLN 140 PLN 180 PLN
Wariant rodzinny 160 PLN 310 PLN 390 PLN

 

„Plan na zdrowie” to ubezpieczenie, którym może zostać objęty każdy do 65 roku życia (zgodnie z warunkami ubezpieczenia) – Ty, Twój małżonek lub partner życiowy oraz dzieci do 18 roku życia lub – jeśli się uczą – do 26 roku życia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Twoich potrzeb i po spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zaproponujemy Ci, jako agent ubezpieczeniowy Cardif, odpowiadający Twoim potrzebom produkt ubezpieczeniowy. W ramach „Planu na zdrowie” oferowane jest szerokie wsparcie na wypadek problemów zdrowotnych.

 

„Plan na zdrowie” to ubezpieczenie dla wszystkich, którzy cenią sobie kompleksową obsługę oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu ubezpieczeniu w prosty sposób zyskujesz dostęp do rozległej sieci placówek medycznych i fachowej opieki. Ponadto ubezpieczenie zawierasz w kilku prostych krokach - zapoznajesz się z dokumentami, podpisujesz umowę, opłacasz składkę i rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa.

W celu skorzystania z usług medycznych należy skontaktować się z Operatorem - Grupą LUXMED, podmiotem koordynujący w imieniu Ubezpieczyciela udzielanie Świadczeń ambulatoryjnych,                       

tel. 22 33 22 888  od poniedziałku do piątku w godzinach:  6:00-22:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach:  7:00-21:00.

Więcej informacji

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w związku przyczynowym z:

 1. czynnym udziałem w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, aktywnym udziałem w zamieszkach, świadomym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, chyba że udział w aktach przemocy wynikał ze stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej;
 2. usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
 3. działaniem Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg; działaniem Ubezpieczonego pod wypływem narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) za wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zlecony (dotyczy Zgonu w następstwie NNW)
 4. zdarzeniem związanym bezpośrednio ze skażeniem chemicznym lub radioaktywnym na skalę masową, spowodowanym działaniem broni lub urządzeniem wykorzystującym energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość; (dotyczy Zgonu w następstwie NNW)
 5. stosowania naukowo nieuznanych metod leczenia oraz medycyny niekonwencjonalnej, ludowej i orientalnej, stosowania leków niedopuszczonych do użytku w Polsce oraz ich następstw, jak również udziału Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w eksperymentach medycznych oraz ich następstw; badaniach klinicznych lub podobnych badaniach związanych ze zdrowiem, oraz ich następstw;
 6. transplantacji organów lub tkanek, komórek, hodowli komórkowych (pochodzenia naturalnego lub sztucznego), w tym także z wykorzystaniem autoprzeszczepu, wszczepianie implantów i urządzeń;
 7. wyczynowego uprawiania sportów lub uprawiania Sportów niebezpiecznych;;
 8. epidemii lub stanów zagrożenia epidemicznego (dotyczy osób zakażonych oraz osób wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą być zakażone), stanów klęski żywiołowej lub katastrof naturalnych ogłoszonych i potwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej;
 9. działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego oraz czynników biologicznych i chemicznych w zakresie szkodliwym dla człowieka;
 10. prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego bez uprawnień lub prowadzenia pojazdu bez aktualnego badania technicznego, zgodnych z obowiązującymi przepisami lub prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających, psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.);
 11. usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego samobójstwa, samookaleczenia; świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 12. popełnienia przez Ubezpieczonego/Współubezpieczonego przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa umyślnego (przy czym przestępstwem jest czyn zabroniony wskazany w Kodeksie karnym lub w innych powszechnie obowiązujących przepisach karnych) lub wykroczenia;
 13. działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego;
 14. pozostawania pod wpływem, nadużycia lub zatrucia dobrowolnie spożywanymi: alkoholem, narkotykami, innymi substancjami odurzającymi lub psychotropowymi, tytoniem, lekami stosowanymi niezgodnie z zaleceniem Lekarza;
 15. detoksykacji, zabiegów odwykowych oraz leczenia odwykowego;
 16. leczenia chorób psychicznych, zaburzeń lub innych zakłóceń czynności psychicznych, w tym choroby Alzheimera i ich następstw;
 17. będących wynikiem uczestnictwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nielicencjonowanych linii lotniczych;

Ochroną ubezpieczeniową nie jest również objęte udzielanie Świadczeń ambulatoryjnych w zakresie:

 1. diagnozowania i leczenia zaburzeń płodności, w tym ciąży będącej wynikiem tego leczenia, o ile jest to Ciąża wysokiego ryzyka;
 2. diagnozowania i leczenia związanego ze zmianą płci;
 3. przeprowadzania zabiegów aborcji oraz leczenia ich następstw;
 4. prowadzenia Ciąży wysokiego ryzyka;
 5. diagnozowania i leczenia protetycznego, ortodontycznego, periodontologicznego, implantologicznego;
 6. diagnozowania i leczenia oraz zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz kosmetologii;
 7. diagnozowania i leczenia niewynikającego ze wskazań medycznych a zwłaszcza nie zleconego lub nie wykonanego w Placówkach medycznych;
 8. wystawiania orzeczeń, zaświadczeń, oświadczeń, wniosków niezwiązanych z koniecznością kontynuacji procesu diagnostycznego i terapeutycznego prowadzonego w Placówce medycznej (wyłączenie nie dotyczy druków ZUS ZLA, zaświadczeń ogólnych o stanie zdrowia wynikających z leczenia w Placówce medycznej i koniecznych do kontynuacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego);
 9. leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego oraz pobytów rehabilitacyjnych, w domu opieki lub innej placówce opiekuńczo-leczniczej lub leczniczo-pielęgnacyjnej,
 10. leczenia zakażenia wirusami HIV (AIDS), wirusami wirusowego zapalenia wątroby (z wyłączeniem WZW typu A) oraz schorzeń będących następstwem ww. zakażeń;
 11. badań diagnostycznych niezbędnych do planowego leczenia szpitalnego, realizowanego w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres Świadczeń ambulatoryjnych nie obejmuje świadczeń zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W każdej chwili Uposażony może wygodnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za pomocą formularza online na stronie Ubezpieczyciela - https://cardif.pl/zgloszenie-roszczenia

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

- w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl

- w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 

- za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Plan na zdrowie”
 
Karta Produktu „Plan na zdrowie”
 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
 
Informacje o agencie

* Ubezpieczycielem jest Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand