Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia

Telefony stacjonarne

801 321 123

+48 22 134 00 00

Połączenia krajowe i z zagraniczne

+48 500 990 500

Połączenia komórkowe

(Infolinia czynna 24/7. Koszt połączenia wg stawki operatora)

Ubezpieczenie od utraty źródła dochodu

 

Zapewnij sobie zabezpieczenie finansowe na najpilniejsze

wydatki w sytuacji utraty źródła dochodu

Produkt dostępny:
Telefon

Zakres ubezpieczenia obejmuje jedno z niżej wymienionych Zdarzeń, które zaszły w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej w zależności od aktualnego na Dzień zajścia zdarzenia:

 

 z tytułu Czasowej niezdolności do pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • działalności gospodarczej,
 • umowy o pracę,
 • stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartej na czas określony, 

przy czym Czasowa niezdolności do pracy oznacza niemożność wykonywania pracy przez Ubezpieczonego stanowiącej źródło uzyskiwania przez niego przychodu, trwająca z tej samej przyczyny (chorobowej lub wypadkowej) nieprzerwanie co najmniej 30 dni, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, uprawniającym do pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego w okresie niemożności wykonywania pracy,

 

z tytułu Utraty pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego

zawartej na czas nieokreślony, przy czym Utrata pracy to zdarzenie skutkujące uzyskaniem Statusu bezrobotnego, rozumiane jako rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony, z Ubezpieczonym przez jego pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego,

 

z tytułu Pobytu w Szpitalu w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z innych źródeł, niż wymienione w powyższych punktach, np. emerytura, renta, przy czym Pobyt w Szpitalu to udokumentowany, stały, nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu celem leczenia Choroby lub obrażeń ciała doznanych w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, trwający co najmniej 3 dni, liczony jako różnica pomiędzy datą wypisu a datą przyjęcia do Szpitala.

 

Ubezpieczenie trwa 24 godziny na dobę na terytorium Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że Świadczenia Assistance są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyjaśnienie użytych powyżej pojęć pisanych z dużej litery sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

CO ZYSKUJESZ Z OCHRONĄ ubezpieczenia od utraty źródła dochodu?

ZAKRES UBEZPIECZENIA

 

Wysokość składki i świadczeń dla poszczególnych wariantów przedstawia poniższa tabela:

 

Zakres ubezpieczenia
 • Utrata pracy dla: osób zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, lub kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony,
 • Czasowa niezdolność do pracy dla:  osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub osób pracujących na podstawie umowy
  o pracę na czas określony,
 • Pobyt w Szpitalu dla: osób uzyskujących dochód z innych źródeł niż wymienione dla Utraty pracy i Czasowej niezdolności do pracy.
Utrata pracy / Czasowa niezdolność do pracy / Pobytu w Szpitalu należne są Ubezpieczonemu na zasadzie wymienności w zależności od statusu zatrudnienia w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
Wiek

Wiek wstępu 18-64

Wiek ochrony 18-65
Wysokość świadczeń Pakiet Podstawowy Pakiet Standard Pakiet Premium

Wysokość jednego świadczenia 

500 zł

Wysokość jednego świadczenia 

750 zł

Wysokość jednego świadczenia 

1 000 zł

Liczba świadczeń
 • Utrata pracy – 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Czasowa niezdolność do pracy- 3 świadczenia na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Pobyt w Szpitalu*- 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
* W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu 3 dniowego Pobytu w szpitalu Klient otrzyma od razu wypłatę 2 miesięcznych świadczeń- kolejne świadczenia będą wypłacone po upływie 60 dni Pobytu w Szpitalu 
Suma ubezpieczenia 18 000 zł 27 000 zł 36 000 zł
Składka miesięczna 17 zł 25 zł 32 zł
Okres oczekiwania na wypłatę świadczenia
 • Utrata pracy – 30 dni
 • Czasowa niezdolność do pracy – 60 dni
 • Pobyt w  Szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 3 dni
Karencja
 • Utrata pracy – brak  (gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpi podczas pierwszych 90 dni – zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł)
 • Czasowa niezdolność  do pracy – brak (gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpi podczas pierwszych 30 dni – zostanie wypłacone jednorazowo świadczenie w wysokości 100 zł)
 • Pobyt w szpitalu– brak 

 

Tabela świadczeń assistance

Rodzaj zdarzenia Rodzaj świadczenia Assistance Limit kwotowy na Zdarzenie Limity ilościowe
Utrata pracy Pomoc psychologa  500 PLN -
Pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego - -
Tłumaczenie CV i listu motywacyjnego na język angielski - 4 razy w okresie 12 miesięcy
Pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy - -
Organizacja usług z zakresu doradztwa personalnego - -
Infolinia dotycząca prawa pracy - -
Zestaw materiałów informacyjnych dotyczących m.in. tworzenia CV i listu motywacyjnego oraz rozmowy rekrutacyjnej - -
  Konsultacji on-line lub telefonicznie napisanych przez Ubezpieczonego CV i/lub listu motywacyjnego - 4  razy w okresie 12 miesięcy trwania Ochrony ubezpieczeniowej 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Agent ubepieczeniowy

 • Ubezpieczyciel

 • Centrum Operacyjne Assistance

 • Komu dedykowane jest ubezpiecznie?

Agent ubepieczeniowy

BNP Paribas Bank Polska S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w zakresie  prowadzenia działalności dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Ubezpieczenia od utraty źródła dochodu”, na podstawie umowy agencyjnej z dnia 21.11.2017 r. zawartej z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2.

Ubezpieczyciel

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
tel. 22 529 17 60

obsluga@cardif.pl
                              www.cardif.pl

Centrum Operacyjne Assistance

Telefon (+48) 22 522 29 71 czynny cała dobę.

Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.

Komu dedykowane jest ubezpiecznie?

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów posiadających wybrane karty kredytowe BNP Paribas Bank Polska S.A. Dokładamy starań, aby systematycznie rozszerzać ofertę dla jak największej liczby klientów. Składka miesięczna opłacana jest z rachunku karty kredytowej wydanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dokumenty do pobrania

Informacja o Agencie
Pełnomocnictwo Cardif ARD dla Agenta
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID
Formularz zgłoszenia roszczenia
Wzór Upoważnienia dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń