Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 marca 2021 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
 
Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 marca 2021 r. godz.10:00
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 marca 2021 r.
 
Projekty uchwał
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Raport CSR i zrównoważonego rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.
 
Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej
 
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020
 
Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (26 lutego 2021 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 czerwca 2020 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
 
Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 czerwca 2020 r. godz.15:00
 
WZA prezentacja wyników finansowych GK BNPP BP za rok 2019
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r.
 
Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.)
 
Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019
 
Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pan Vincent Metz
 
Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (3 czerwca 2020 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 31 stycznia 2020 r.
 
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r.
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 31 stycznia 2020 r.
 
Projekty uchwał z 3 stycznia 2020 r.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia
(3 stycznia 2020 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 listopada 2019 r.
 
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 listopada 2019 r.
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 15 listopada 2019 r.
 
Projekty uchwał z 18 października 2019 r.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 listopada 2019 r.
 
Kandydatka do Rady Nadzorczej Banku Paribas Bank Polska S.A.
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia
(18 października 2019)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2019 r.
 
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2019 r.
 
Projekty uchwał z 29 maja 2019 r.
 
Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.– Raport bieżący nr 17/2019
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A.)
 
Raport CSR prezentujący informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2018
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (29 maja 2019 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 11 grudnia 2018 r.
 
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11 grudnia 2018 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 11 grudnia 2018 roku
 
Projekty uchwał z 15 listopada 2018 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (15 listopada 2018 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 sierpnia 2018 r.
 
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 sierpnia 2018 roku
 
Projekty uchwał z 27 lipca 2018 roku
 
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 24 sierpnia 2018 roku oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Uchwała Rady Nadzorczej sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 24 sierpnia 2018 roku, w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zmianę statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (27 lipca 2018 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Oświadczenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 18 maja 2018 r.
 
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 18 maja 2018 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 maja 2018 roku
 
Projekty uchwał z 20 kwietnia 2018 roku
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2018 r.
 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (20 kwietnia 2018 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 23 stycznia 2018 r.
 
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 23 stycznia 2018 roku
 
Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. – załącznik do Uchwały nr 5
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 stycznia 2018 roku
 
Projekty uchwał z 28 grudnia 2017 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (28 grudnia 2017 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
 
Kandydat do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 22 czerwca 2017 r.
 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 czerwca 2017 roku
 
Projekty uchwał z 26 maja 2017 roku
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej Komitetów w 2016 roku
 
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku
 
Raport - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (26 maja 2017 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Kandydat do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 9 czerwca 2016 r./30 czerwca 2016 r.
 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wznowione po przerwie w dniu 30 czerwca 2016 roku
 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 9 czerwca 2016 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 9 czerwca 2016 roku
 
Projekty uchwał z 13 maja 2016 roku
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (13 maja 2016 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 marca 2016 r.
 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku
 
Stanowisko Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na 30 marca 2016 roku
 
Projekty uchwał z dnia 26 lutego 2016 roku
 
załącznik nr 1 - Plan Połączenia
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (26 lutego 2016 roku)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 15 grudnia 2015 r.
 
Wykaz zmienionych postanowień Statutu Banku zarejestrowanych przez sąd w dniu 14 marca 2016 r.
 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 15 grudnia 2015 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na 15 grudnia 2015 roku
 
Projekty uchwał z dnia 19 listopada 2015 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (19 listopada 2015)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 1 września 2015 r.
 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 1 września 2015 roku
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 1 września 2015 roku
 
Projekty uchwał z dnia 6 sierpnia 2015 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (6 sierpnia 2015)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 19 czerwca 2015 r.
 
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 19 czerwca 2015 r.
 
Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 czerwca 2015 roku
 
Projekty uchwał z 22 maja 2015 roku
 
Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2014 r.
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2014 roku
 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji w Spółce w dniu ogłoszenia (22 maja 2015 r.)
 
Formularz pełnomocnictwa
 
Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 
Regulamin WZA

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand