Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
KBC Alokacji Sektorowych FIZ

Wybór najlepszych sektorów gospodarczych

Znajdź Centrum
Dostępność
Centra Private Banking

Czym jest KBC Alokacji Sektorowych?

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje zapisy na certyfikaty inwestycyjne KBC Alokacji Sektorowych FIZ.

 

KBC Alokacji Sektorowych FIZ to fundusz zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Jest on przeznaczony dla inwestorów poszukujących produktu inwestycyjnego pozwalającego generować wysoką stopę zwrotu, jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycji.

Zarządzanie sektorowe zakłada inwestowanie aktywów funduszu w te sektory gospodarcze, które mają przed sobą najlepszy okres, natomiast pozwala na uniknięcie sektorów, które wykorzystały już swój potencjał wzrostu. Po wybraniu najlepiej rokujących sektorów, zarządzający wybiera najlepsze spółki, które je reprezentują. Takie podejście pozwala wybrać „najlepsze z najlepszych”. Dokonując płynnych zmian zarządzający dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka.

Składanie zapisów

 • Oferta certyfikatów KBC Alokacji Sektorowych FIZ jest ofertą otwartą dla wszystkich inwestorów. Zapisy mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Zapis może obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji.
 • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na certyfikaty, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby certyfikatów objętych zapisem.
 • Czynności związane z dokonywaniem zapisów mogą być wykonywane osobiście przez osobę nabywającą certyfikaty lub przez pełnomocnika.
 • Zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jednakże osoba, która złożyła zapis ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.
 • Chcesz poznać więcej szczegółów? Zobacz: Kartę produktu oraz Prezentację


  Punkty Subskrypcyjne BM BNP Paribas przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne KBC Alokacji Sektorowych FIZ

Terminy przyjmowania zapisów

 • certyfikaty serii B: 14 stycznia – 5 lutego 2016 r.
 • certyfikaty serii C: emisja odwołana
 • certyfikaty serii D: 16 listopada – 23 grudnia 2016 r.
 • certyfikaty serii E: emisja odwołana

Cena emisyjna i wpłaty

Ceny emisyjne certyfikatów inwestycyjnych KBC Alokacji Sektorowych FIZ:

 • Certyfikaty serii B = 99,10 zł
 • Certyfikaty serii D = 104,12 zł

Inwestor składający zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatów nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów na certyfikaty danej serii, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia terminów zapisów..

Wpłatę na certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną, w przypadku składania zapisów w Biurze Maklerskim BNP Paribas należy wnosić na rachunek bankowy Biura nr: 96 2030 2254 5219 5000 0000 0197

Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu, winien on zawierać: imię, nazwisko i nr PESEL (lub inny numer identyfikacyjny) osoby dokonującej zapisu oraz numer zapisu.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej certyfikatu powiększonemu o opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów. Za termin dokonania wpłaty i wniesienia opłaty manipulacyjnej przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek podany powyżej.

Opłaty manipulacyjne

Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne KBC Alokacji Sektorowych FIZ, TFI KBC pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie certyfikatów w wysokości maksymalnie do 3% wartości złożonego zapisu.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas upoważnione zostało do ustalenia skali i wysokości stawek opłaty za wydanie certyfikatów obowiązujących przy składaniu zapisów za pośrednictwem BM BNP Paribas.

Opłaty manipulacyjne dla zapisów składanych za pośrednictwem BM BNP Paribas wynoszą:

 

Wielkość zapisu – Opłata:
do 1.000 Certyfikatów – 2,0%

Od 1.001do 5.000 Certyfikatów – 1,5%

Od 5.001 do 10.000 Certyfikatów – 1,0%

10.001 i więcej Certyfikatów – 0,5%

Dodatkowe informacje

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas przyjmuje również zapisy za pośrednictwem serwisu internetowego 

SPRAWDŹ

Dokumenty do pobrania

 
Karta produktu
 
Prezentacja
 
Punkty Subskrypcyjne BM BNP Paribas przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne KBC Alokacji Sektorowych FIZ 
 
Punkty Subskrypcyjne przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych FIZ
 

Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D i E KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 

Aneks nr 1

 

Aneks nr 2

 

Aneks nr 3

 

Komunikat aktualizujący nr 1

 
Komunikat aktualizujący nr 2
 
 
Komunikat aktualizujący nr 3
 
Komunikat aktualizujący nr 4
 
Komunikat aktualizujący nr 5
 
Komunikat aktualizujący nr 6
 
Komunikat aktualizujący nr 7
 
Komunikat aktualizujący nr 8
 
Komunikat aktualizujący nr 9
 
Komunikat aktualizujący nr 10
 
Komunikat aktualizujący nr 11
 
Komunikat aktualizujący nr 12
 
Komunikat aktualizujący nr 13
 
Komunikat aktualizujący nr 14
 
Komunikat aktualizujący nr 15

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 880 880

(połączenie wyłącznie z telefonów stacjonarnych)

Giełda 22 329 43 24
Fundusze 22 329 44 30

(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D i E KBC Alokacji Sektorowych FIZ zamieszczone na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat oferty publicznej oraz certyfikatów będących przedmiotem tej oferty jest prospekt emisyjny.

Certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (Securities Act z 1933 r.) lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek osobie/podmiotom zdefiniowanym jako „US Person” w Regulacji S wydanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez Securities and Exchange Commission, z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand